بررسی فعالیت آنزیم های هضمی، آمیلاز وآلکالین فسفاتاز، در لارو ماهی سفید تغذیه شده از ناپلی آرتمیا

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده علوم دامی و شیلات، ساری، ایران

2 دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

چکیده

هدف از این آزمایشتعیین نرخ رشد، بازماندگی و فعالیت آنزیم های هضمی (آمیلاز وآلکالین فسفاتاز) لارو ماهی سفید تغذیه شده با ناپلی آرتمیا می باشد. آزمایش در مخازن شیشه ای 115 لیتری حاوی 7000قطعه لارو ماهیسفید با میانگین وزن اولیه 3/5 میلی گرم (2روز بعد از هچ ) انجام شد.جهت سنجش آنزیمینمونه برداری از لارو ها بصورت تصادفی در روزهای 2، 3، 5، 6 ،8 ،10 ،15 ،21 ،25 و 30 انجام گرفت. نتایج نشان دادند که ذخیره سازی لارو در تراکم بالاکارایی رشد را کاهش می دهد اما تأثیر قابل ملاحظه ایی بر روی نرخ بازماندگی لارونداشت.در تحقیق حاضر از روز 23-30 افزایش واضحی در فعالیت آنزیم آمیلاز مشاهده شد بطوری که بیشترین فعالیت آمیلاز در روز 30 بعد از هچ مشاهده شد. محتوای بالای گلیکوژن و کربوهیدرات در غذای زنده ممکن است سنتز و ترشح آمیلاز را تحریک کند.یک پیک فعالیت زود هنگام در فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در روز 8 بعد ار تفریخ مشاهده شد که نشان دهنده روند بلوغ روده در لارو ماهی سفید می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study on the Activities of Digestive Enzymes, Amylase and Alkalyn Phosphatase, in Kutum Larvae Fed by Artemia nauplii

نویسندگان [English]

  • فاطمه حسن تبار 1
  • حسین اورجی 1
  • ابوالقاسم اسماعیلی 1
  • سیده صدیقه بابایی 2
چکیده [English]

The aim of this study was investigation of growth rate, survival and activity of digestive enzymes (andalpha;-amylase and alkaline phosphatase) in fish larvae fed Artemia nauplii.The experiment was performed in 115-liter glass tanks containing 7000pieces of kutum larvae with an average initial weight of 5.1 mg (2 days after hatching).Samples for analysis of digestive enzyme activity were taken randomly at 2, 3, 5, 8, 10, 13, 17, 23, 27, 30.The results displayed that the stocking in high density to decrease growth efficiency but there was not considerable effect on survival rate larvae.In the present study was observed a significant increase in activity ofamylase from 23 to 30daysas the highest amylase activity was found at 30 days after hatching. The high content of glycogen and carbohydrates in live food may be to stimulate synthesis and secretion of amylase. An early peak of activity in alkaline phosphatase enzyme activity was observed at day 8 after hatching the indicating the maturation process in the intestines of kutum larvae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • kutum larvea
  • Digestive enzymes
  • Amylase
  • alkaline phosphatase