مقایسه میزان جذب فلز سنگین کادمیم در ماهی فلس دار کپور معمولی (Cyprinus carpio) و بدون فلس گربه ماهی پنگوسی راه راه (Pangasius hypophthalmus)

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه شیلات، ساری، ایران

چکیده

فلزات سنگین ناشی از توسعه صنعت و رهاسازی آنها در آب ها، در مقابل تجزیه مقاوم هستند و در ماهی به عنوان یکی از زنجیره های غذایی انسان تجمع می یابند. در این مطالعه، ماهی فلس دار کپور معمولی (Cyprinus carpio) و بدون فلس گربه ماهی پنگوسی راه راه (Pangasius hypophthalmus)در معرض 1/0 غلظت کشنده فلز سنگین کادمیم قرار گرفتند تا غلظت های فلز در بافت های کبد، پوست، آبشش، عضله و فلس مقایسه شوند. پس از آماده سازی و هضم شیمیایی نمونه های ماهی، مقدار فلز سنگین کادمیم به وسیله دستگاه جذب اتمی (مدل ترمو) مورد بررسی و سنجش قرار گرفت.در ماهی کپور معمولی بیشترین میزان کادمیم در کبد و پس از آن در پوست، آبشش و فلس (به ترتیب 538، 3/98 ، 72/47 و 9/25 میکروگرمبر کیلوگرم) و کمترین آن در عضله (9/15 میکرو گرم بر کیلوگرم) یافت شد. در گربه ماهی، بیشترین میزان کادمیم در کبد و پس از آن در عضله و آبشش (به ترتیب 5/195، 107، و 3/52 میکرو گرم در کیلوگرم) و کمترین آن در پوست (93/5 میکرو گرم در کیلوگرم) تجمع یافت. نتایج این بررسی نشان می دهند که پوست فلس دار ماهی کپور معمولی نسبت به پوست بدون فلس گربه ماهی پنگوسی راه راه، با جذب قابل ملاحظه فلز سنگین و کمترین انباشتگی آن در عضلات، لایه حفاظتی مؤثری را در برابر مواد شیمیایی زیست محیطی فراهم می کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Cadmium Absorption between Scaled and Scaleless Fish Species: Common Carp (Cyprinus carpio) and Sutchi (Striped) Catfish (Pangasius hypophthalmus)

نویسندگان [English]

  • سیده زینب عابدی
  • محمد کاظم خالصی
  • سهراب کوهستان اسکندری
چکیده [English]

Development and releasing the heavy metals in the water, are resistant to degradation and accumulated in fish as a human food chain. In this study, scaled common carp (Cyprinus carpio) and scaleless sutchi (striped) catfish (Pangasius hypophthalmus) exposed to 0.1lethal concentrations of cadmiumto compare bioaccumulation of metalinliver, skin, gills, muscle and scales of both fishes. After preparationand chemical digestionof samples, tissue cadmium contentswereanalyzed by atomic absorption unit (Model Thermo). Incommon carp, the highest level of cadmium was found in the liver followed by the skin, gills and scales (538 , 98.3, 47.72, and 25.09 andmu;g/g.dw,respectively) and lowest was in the muscle (15.9 andmu;g/g.dw). In the catfish, the highest level of cadmium concentrated in the liver and then in the muscle and gill (195.5, 107, and 52.3 andmu;g/g.dw,respectively) and lowest was in skin (5.93 andmu;g/g.dw). The results of this investigation indicate that the carpand#39;s scaled armature, compared to the scaleless skin of the catfish,adsorbs metal toxicants leading to much lesser metals content in the muscle rendering this tissue rather safer for comestible consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium
  • Common carp
  • catfish
  • scales