دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه شیلات، ساری، ایران

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم و فنون دریایی، گروه بیولوژی دریا، تهران، ایران

چکیده

آبسنگ های مرجانی بزرگترین تنوع گونه ای را در بین اکوسیستم های دریایی دارا می باشند. مرجان های آبسنگ ساز دارای پولیپ هایی هستند که در حفره های فنجانی شکل کوچک بسر می برند که اغلب به عنوان یک ابزار تاکسونومیک برای تشخیص گونه های مرجان ها به کار می روند. این بررسی در بهار 1391 به منظور تعیین گونه های مرجان های سخت اطراف جزیره هنگام صورت گرفت. با روش Manta towدر اطراف جزیره حدود گسترش مشخص شده و سپس جهت نمونه برداری از غواصی استفاده گردید. از نمونه ها در زیر آب عکسبرداری شده و تکه هایی از آنها توسط قلم و چکش به منظور شناسایی، نمونه برداری گردیدند. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شده و در سفید کننده 10% به مدت 10 تا 60 دقیقه غوطه ور گردیدند تا زمانی که کرالیت آنها قابل رؤیت شود. توسط استریومیکروسکوپ از کرالیت آنها عکسبرداری شد و با استفاده از کلید شناسایی Veron(2000) شناسایی گونه ای انجام گردید. نتایج نشان داد مرجان های زنده اکثراً در عمق 3 الی 6 متر مشاهده و 8 خانواده، 21 جنس و 33 گونه از آنها شناسایی گردیدند که در این میان، خانواده Faviidaeبیشترین تنوع را به خود اختصاص داده است. وضعیت سلامت مرجان ها خوب بوده و تنوع ماهی ها در مناطق مرجانی نسبت به جزایر اطراف بالا میباشد ولی به علت صید ماهیان زینتی تراکم زیادی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Stony Corals of Hengam Island in Persian Gulf (Order: Scleractinia)

نویسندگان [English]

  • الهه علی عسگری 1
  • حامد دهقانی 2
  • محمود قیم اشرفی 2
چکیده [English]

The Scleractinian corals have largest diversity in the marine ecosystem. The corallites of corals often used to identify the Scleractinian corals. This survey was conducted in spring 2012, aimed to determine species diversity of Scleractinia corals off Hengam Island located in northeast of the Persian Gulf, Iran. The distribution patterns and health statuses were determined using Manta Tow method. Thereafter, the collected coral specimens were identified to the species level. The best living hard coral cover was found at the depths between 3 to 6 meters and Faviidae corals were the dominant hard corals around the island. There are at least 33 of Scleractinian corals belonging to 21 genus and 8 Families. Fishes especially of ornamental specieswere frequent in the waters surrounding this island.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • Hengam Island
  • Scleractinian corals
  • Faviidae