شناسایی فون و بررسی پراکنش ماهیان قنات های شهرستان شاهرود

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

چکیده

به منظور شناسایی و معرفی گونه های ماهیان قنات و بررسی وضعیت پراکنش آن ها در شهرستان شاهرود کار جمع آوری نمونه ها از پاییز 1389 تا تابستان 1390 در چهار منطقه ی مرکزی، میامی، فرومد و بیارجمند، با انتخاب 12 ایستگاه از قنوات دارای ماهی در این مناطق و با استناد به اطلاعات منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد کشاورزی این شهرستان انجام پذیرفت. نمونه برداری با استفاده از تور ساچوک با چشمه های 2 میلی متری و ابزار های ممکن با توجه به شرایط محیط انجام شد. نمونه ها در فرمالین 10 درصد تثبیت و پس از انتقال به آزمایشگاه با استفاده از کلید های شناسایی معتبر تا حد گونه مورد شناسایی قرار گرفت. تعداد 10 گونه ماهی از سه جنس Alburnoides، Carassiusو Capoetaاز مجموع 516 نمونه ی صید شده شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Study of Distribution of Qanat Fish Species in Shahroud Area

نویسندگان [English]

  • حسن صادقی
  • هومن شجیعی
  • شهرام شرفی
چکیده [English]

In order to recognize and introduce qanat fish species and study the fish dispersion situation in Shahrud, samples were gathered from winter (2010) to summer (2010) in four regions: Central, Mayamey, Bastam, Forumad and Biarjomand selecting 12 qanat stations of these regions having fish and they were studied according to the natural resources, environment and agricultural Jihad information. Sampling using sachuck net (having 2 mm holes ) and other possible tools was conducted according to the condition of the environment. The samples were fixed in %10 formalin and after transferring to the laboratory, they were recognized using reliable recognition keys based on the required standards. 10 fish species of Alburnoides, Capoeta and Carassius genus were recognized from 516 samples taken

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispersion
  • qanat
  • Shahrud
  • Capoeta
  • Alburnoides
  • Carassius