مقایسه تأثیر قرص ها و آمپول های پیشگیری از بارداری ترکیبی بر کنترل سیکل قاعدگی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، گروه پرستاری و مامائی، ارسنجان، ایران

2 متخصص زنان و مامایی، بیمارستان امام خمینی، استان لرستان، ایران

چکیده

پیشگیری از بارداری هورمونی بطور رایــج به صورت های مخـتلـف خوراکی، تزریـقی چسـب پوستی و حلقه واژینال وجود دارند. قرص های پیشگیری از بارداری ترکیبی یکی از پرمصرف ترین روش های هورمونی هستند و تقریبا بطور وسیع در دسترس می باشند. پیشگـیری از بارداری ترکیبی تزریقی یک ماهه نیز به سادگی در دسترس می باشد درمصرف کنندگان فوق وقـوع خونریزی ماهیـانه ناشـی از قطـع مصرف هورمون که شبیه قاعدگی طبیعی است، سبب ادامه مصرف روش پیشگیری از بارداری ترکیبی می باشد. این مطالعه یک مطالعه کارآزمایی بالینی مبتنی بر هدف است. زنان مصرف کننده روش های هورمونی بعد از امضای فرم رضایتنامه، در پژوهش وارد شدند. زنانی که دارای یک شریک جنسی مشخص و دارای شرایط پژوهش بودند به 2 گروه درمانی(قرصها و آمپولهای پیشگیری از بارداری ترکیبی) تقسیم شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه از طریق مصاحبه، مشاهده و اندازه گیری تکمیل شد. تعداد 97 نفر نمونه های این پژوهش را تشکیل داده اند (51 نفر قرص و 46 نفر آمپول های پیشگیری از بارداری ترکیبی). این مطالعه طی مدت 4 دوره متوالی انجام شد. به این منظور جهت دستیابی به اهداف پژوهش از نرم افزار آماری علوم اجتماعی از روش های آمار توصیفی و استنباطی، تی تست مستقل و آزمون های آماری کای اسکوئر استفاده شد. نتایج نشان می دهد که هر دو دارو توانایی کاهش طول مدت خونریزی قاعدگی را داشتند، در حالی که هیچ اختلاف معنی داریاز لحاظ مدت خونریزی قاعدگی در دو گروه مشاهده نشد.در کاهش مقدار خونریزی قاعدگی هر دو روش موفق بوده اند ولیاز لحاظ مقدار خونریزی قاعدگیتفاوت معنی داری بین این دو گروه مشاهده نشد.هر دو دارو توانایی کاهش درد قاعدگی را داشتند، در حالی که هیچ اختلاف معنی داریاز لحاظ مدت خونریزی قاعدگی در دو گروه مشاهده نشد.یافته ها بیانگر آن است که تفاوت معنی داری بین این دو گروه از لحاظ لکه بینی وخونریزی بین دو قاعدگی وقطع قاعدگی مشاهده نشد. با توجه به یافته های این پژوهش به دلیل اثر بخشی بالای آمپول های پیشگیری از بارداری (سیکلوفم) و کنترل سیکل مناسب با مقدار کم هورمون ماهیانه، می تواند جایگزین مناسب قرص های پیشگیری از بارداری ترکیبی که روزانه مصرف می شود، باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative of Combined Oral Contraceptives and Combine Injectable Contraceptives on Cycle Control

نویسندگان [English]

  • خاطره صفوی نائینی 1
  • فرحناز زندی 2
چکیده [English]

Hormonal contraceptives are currently available in oral, injectable, transdermal patch and transvaginal-ring forms. Combination oral contraceptives (COCs) are the most frequently used method of hormonal contraception and an almost bewildering variety that are available. A onceandndash;a-month injectable contraception was briefly available. Monthly withdrawal bleeding is similar to a normal menses, leading to high continuation rates despite the need for a monthly injection.This presentstudy is a clinical trial due to aim. Overall; women in need of contraception were recruited after signing an informed consent form in Shiraz health clinics. Women who were with the same partner throughout the study period were randomized to one of 2 treatment groups. We were collected data by questionnaire through personal interview, observation and measurements with 97 women for 4 months. Statistical analyses were performed on both groups. Data were collected and analyzed descriptive, independent T test and chi square by SPSS software. Our findings revealed that both drugs had the capacity to decrease length of menstrual bleeding, where as there is no significant difference between two groups. Both drugs had the capacity to decrease amount of bleeding, whereas there is no significant difference between two groups. . Both drugs had the capacity to decrease dysmenorhea, where as there is no significant difference between two groups. There is no finding significant increase in spotting or breakthrough bleeding and amenorrhea in both groups.In conclusion, the present study showed that cyclofem is a valid contraceptive method to ensure optimal cycle control with low hormonal doses monthly administration and good cycle control make this contraceptive an alternative to combined oral contraceptives, avoiding the necessity of taking medication on daily basis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • combined oral contraceptives
  • combine injectable contraceptives
  • cycle control