برهمکنش گیرنده های نیکوتینی و NMDA در هیپوکامپ پشتی موش صحرایی در تست اضطراب ماز بعلاوه ای شکل مرتفع

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، گروه زیست شناسی، اردبیل، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گروه زیست شناسی، گرمسار، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری، گروه زیست شناسی، باشگاه پژوهشگران جوان، شهرری، ایران

چکیده

گیرنده های نیکوتینی و گلوتاماتی در رفتارهای شبه اضطرابی نقش دارند. اما تعیین محل اثر این گیرنده ها در مغز، نیازمند مطالعه می باشد. لذا در این مطالعه، نقش گیرنده های کولینرژیک موسکارینی هیپوکامپ پشتی در رفتار شبه اضطرابی القاءشده با مهار گیرنده های NMDAبررسی شده است. موش های صحرایی نر ویستار در دستگاه استریوتاکسی قرار داده شدند. دو کانول در ناحیه هیپوکامپ پشتی قرار داده شد. سپسبا استفادهاز ماز بعلاوه ای مرتفع رفتار شبه اضطرابیحیوانات اندازه گیری شد.یافته های ما نشان می دهند که تزریق MK801(2 میکروگرم بر موش) و مکامیلامین (2 میکروگرم بر موش) به داخل ناحیه CA1هر یک به تنهایی، درصد حضور در بازوی باز و درصد ورود به بازوی باز را افزایش می دهد اما فعالیت حرکتی را تغییر نمی دهد. از طرف دیگر، بکار بردن دوزهای غیر مؤثر مکامیلامین با دوز غیرمؤثر MK801بر روی رفتار شبه اضطرابی و فعالیت حرکتی اثر معنی داری ندارد.اگرچه هر دو گیرنده NMDAو نیکوتینیدر تعدیل اضطراب در هیپوکامپ پشتی موش صحرایی نقش مهمی بازی می کنند، اما بین این گیرنده ها در این محل برهمکنشی در زمینه رفتار شبه اضطرابیوجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nicotinic and NMDA Receptors Interaction in the Dorsal Hippocampus of Rats in the Elevated Plus-Maze Test of Anxiety

نویسندگان [English]

  • مرتضی پیری 1
  • محمد ناصحی 2
  • مریم السادات شاهین 3
چکیده [English]

Nicotinic and glutamatergic receptors have role on anxiety-like behavior. But determination site of action for these receptors in the brain needs to be investigated. Therefore, in this study, we investigated the possible involvement of nicotinic and glutamatergic receptors in the dorsal hippocampus on anxiety- like behavior. The male Wistar rats were placed in a stereotaxic apparatus. Two stainless-steel cannuale were placed in the CA1 region of hippocampus. Then, anxiety-like behaviors of animals has been measured using the elevated plus-maze. Our results shown that intra-CA1 administration of MK801 (2 andmicro;g/rat) and mecamylamine (2 andmicro;g/rat) by itself, increased percentage of open arm time and open arm entries but did not alter locomotion. On the other hand, intra-CA1 co-administration of ineffective doses of mecamylamine (0.5, 1 andmicro;g/rat) with ineffective dose of MK801 (1 andmicro;g/rat) did not any significant effect on anxiety-like behavior and locomotion activity. Although both NMDA and nicotinic receptors play important role in the modulation of anxiety in the dorsal hippocampus of rats but between these receptors have no interaction on anxiety-like behavior in this site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NMDA receptor
  • Nicotinic receptor, Dorsal hippocampus, Elevated plus maze, Rat(s)