مطالعه مورفولوژیکی و تاکسونومیکی میگوی رودخانه ای شرق (Macrobrachium nipponense) در رودخانه سیاه درویشان استان گیلان

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، گروه زیست‌شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

3 دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، اراک، ایران

4 دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا، صومعه سرا، ایران

5 دانشگاه گیلان، گروه کشاورزی، رشت، ایران

چکیده

بهمنظور مطالعه تنوع جمعیتی میگویرودخانه ای شرقMacrobrachium nipponense(De Haan, 1849)برای اولین بار تعداد 813 نمونه از سه ایستگاه بالادست، میان دست و پایین دست رودخانه سیاه درویشان، استان گیلان در فصول پاییز و زمستان 1390 و بهار 1391 جمع آوری گردید. نمونه ها شناسایی و جهت تایید، بهموزه تاریخ طبیعی دانشگاه آکسفورد انگلستان فرستاده شد. نتایج نشان می دهد تعداد تخم ها از 501 تا 3578، نسبت جنسی نر به ماده 1 به 4/1، تعداد دندانه های شکمی رستروم ماده ها و نرها از صفر تا 6، تعداد دندانه های پشتی رستروم در ماده ها از 8 تا 18 ودر نرها از 10 تا 18 متغیر بودند. این نتایج می تواند بازتاب شرایط جغرافیایی، اکولوژیکی و زیستگاهی مناطق مورد مطالعه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological and Taxonomical Study of Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) in Siyahdarvishan River, Guilan Province

نویسندگان [English]

  • مرجان تحقیقی 1
  • شاهرخ پاشایی راد 2
  • نسیم هزاوه 3
  • حمید علاف نویریان 4
  • هدیه تحقیقی 5
چکیده [English]

In order to find out possible population differentiations of shrimps in Guilan province, a survey was conducted from Jan. to Apr. 2012 in the three stations of Siyahdarvishan River. 813 specimens were collected for the first time. According to Salman etal. (2006) species description, the specimens were identified as Macrobrachium nipponense and they were confirmed by Oxford University Museum of Natural History in the United Kingdom. Results showed that number of eggs varied from 501 to 3578, Sex ratio of male to female was 1 to 1.4, the number of ventral rostral teeth in males and females were from 0 to 6, and dorsal rostral teeth were 8 to 18 in females and in males were 10 to 18. It seems that habitat differences, geographical and ecological situation are the reason for these results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphology
  • Taxonomy
  • Macrobrachium nipponense
  • Siyahdarvishan River
  • Guilan