بررسی اثر موسیقی آرام بی شتاب Adagio و تند دوان Allegro بر التهاب ناشی از تجویز کاراژینان در موش های صحرایی نر بالغ

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، فارس، ایران

چکیده

التهاب حالت نامطلوبی است که در نتیجه تأثیر متابولیت های اسید آراشیدونیک به ویژه پروستاگلاندین ها ایجاد می شود. با توجه به عوارض جانبی داروهای ضدالتهابی شیمیایی این مطالعه با هدف بررسی اثر موسیقی بر میزان التهاب انجام گردید. در این پژوهش 40 سر موش صحرایی نر بالغ با وزن 250-220 گرم در گروه های کنترل، شاهد و 3 گروه تجربی مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه کنترل تحت هیچ تیماری قرار نگرفتند، گروه شاهد تحت تزریق زیرجلدی کاراژینان1% به میزان 50 میکرولیتر و تزریق درون صفاقی سرم فیزیولوژیک قرار گرفتند. گروه تجربی1 تحت تزریق زیرجلدی کاراژینان و درون صفاقی دگزا متازون به میزان 2 میلی گرم بر اساس هر کیلوگرم وزن بدن قرار گرفتند و 2 گروه تجربی دیگر تحت تزریق زیرجلدی کاراژینان و به نیز ترتیب تحت موسیقی آرام بی شتاب Adagioو تند دوان Allegroقرار گرفتند و بر اساس فرمول اندازه گیری میزان التهاب، میزان التهاب در گروه های مختلف اندازه گیری و نتایج با استفاده از آزمون آماری ANOVAو تست پیگیری توکی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که دگزامتازون باعث کاهش التهاب می شود در حالی که هیچکدام از دو نوع موسیقی اثری بر کاهش التهاب ندارند. موسیقی از طریق کاهش عملکرد محور هیپوتالاموس ـ هیپوفیز ـ آدرنال تأثیری بر میزان التهاب ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Adagio and Allegro Music on Carrageenan-Induced Inflammation in Male Rats

نویسندگان [English]

  • سیدابراهیم حسینی
  • فاطمه دلاور اردکانی
  • مجید رضا فرخی
  • مختار مختاری
چکیده [English]

Inflammatory is the Negative mode that affected the arachidonic acid metabolites, especially prostaglandin is created. According to side effects of chemical anti-inflammatory drugs, this study was conducted to evaluate the effect of music on the degree of inflammation.In this study, 40 adult male Wistar rats weighing 250-220 g were studied in groups of control, sham and three experimental. The control group was no treated. The sham group wereinjected50 microliters of carrageenan 1% subcutaneouslyand saline intraperitoneally.The experimental group1 wereinjected carrageenansubcutaneously and2mg/kgBW dexamethasone intraperitoneallyand twoothergroupswereinjected carrageenan and adagioand allegro musicrespectively, and based on the formula for measuring the degree of inflammation, extent of inflammation were measured in different groups.The data were evaluated usingANOVA and Tukey.Resultsshowedthat dexamethasone reduces inflammation, while none of the two types of music have an effect on reducing inflammation.Musicthrough reducing function ofthe hypothalamus-pituitary-adrenal axis does not have any effect on inflammation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflammation
  • Adagioand Allegro Music
  • Carrageenan
  • Rat