بررسی صفات مورفومتریک- مریستیک، رژیم غذایی و شاخص های هماوری ماهی انجک (Schizocypris brucei) در تالاب هامون و چاه نیمه های زابل

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

2 دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه شیلات، اصفهان، ایران

3 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، گروه شیلات، بوشهر، ایران

چکیده

ماهی انجک(Schizocypris brucei) متعلق به خانواده کپورماهیان(Cyprinidae)واز ماهیانبا ارزش اقتصادی و بومی منطقه سیستان می باشد.به همین دلیل در فصل تولید مثلی(فروردین سال 1388)،36 عدد ماهی انجک در تالاب هامون و چاه نیمه های زابلمورد بررسی قرارگرفت.این ماهی پس از صید باتور ثابت، به آزمایشگاه منتقل شده و بعد از عمل زیست سنجی، خصوصیات مورفومتریک- مریستیک، هماوریو رژیم غذایی آن مشخص شد.طبق نتایج بدست آمده، میانگین طول استاندارد70/1andplusmn;4/15 سانتی متر(5/19-9/12سانتی متر) میانگین فلس های خط جانبی95/8andplusmn;1/92(113-76)،وزن بدن 45/14andplusmn;5/55 گرم(4/87-4/38 گرم)،میانگین طول کل99/1andplusmn;5/18سانتی متر(5/23-4/15سانتی متر)،وزن تخمدان 18/2andplusmn;43/2 گرم (91/6-51/0گرم)، هماوری مطلق 67/3316 andplusmn;26/4332 (96/1966-4/14077 عدد تخمک)، قطر تخمک 21/0andplusmn;83/0 میلی متر (25/1-6/0 میلی متر)، میانگین هماوری نسبی37/43 andplusmn;83/69 (38/190-67/45)، متوسط شاخص طول روده به طول بدن 39/1andplusmn;00/7(24/9-76/4)، میانگین شاخص ضریب رشد87/115andplusmn;5/876 (7/1101- 5/647) و شاخص وزن روده به وزن کل ماهی028/0andplusmn;06/0 (135/0-03/0) بود. همچنین پس از بیرون اوردن دستگاه گوارش ماهی، مواد غذایی خورده شده مورد شناسایی قرار گرفتند. بر طبق نتایج بدست آمده در تمام نمونه ها، روده های مارپیچی دارای بقایای مواد غذایی در حال تجزیه و غیر قابل شناسائی بود و ترکیب آن را لجن و بقایای گیاهی تشکیل می داد. بنابراین با توجه به بررسی انجام شده رژیم غذایی این ماهی گیاه خواری بوده است. درمجموع اختلاف کم بین حداقل وحداکثر طول کل و وزن کل نشان دهنده رشد بسیار پایین این ماهی در دوره عمر می باشد و از طرف دیگر سن کم تولید مثل را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Morphometric-Meristic Characters, Diet and Fecundity Indices of Anjak Fish (Schizocypris brucei) in Hamoun Wetlands of Iran

نویسندگان [English]

  • روح الله عباسپور 1
  • ابوالفتح علی پور 2
  • جواد مسگران کریمی 1
  • مهرزاد محمدی 3
چکیده [English]

Schizocypris bruceibelongs to the family Cyprinidae is economic and native in the region of Sistan. In the reproductive season (April 2009), 36 number anjak fish in Hamoun Wetlands and Zabul were analyzed. After catching with fixed net the fish and transferred to the laboratory after biometric, morphometric - meristic characters, Fecundity and diet were determined. According to the results, average standard length was 15/4andplusmn; 1/70 cm (12/9-19/5cm) Average lateral line scales of 92/1 andplusmn; 8/95 (76-113), body weight of 55/5andplusmn; 14/45 g (38/4-87/4 g), average total length of 18/5andplusmn; 1/99 cm ( 15/4-23/5 cm), ovarian weight 2/43andplusmn; 2/18 (0/51-6/91 g), the absolute fecundity 4332/26andplusmn; 3316/67 (1966/96-14077/4 number of eggs ), egg diameter, 0/83andplusmn; 0/21 mm (0/6-1.25 mm), average relative fecundity 69/83andplusmn;43/37 (45/67-190/38), index average length of intestine in body length 7/00andplusmn;1/39 (4/76-9/24), index the average growth rate 876/5andplusmn;115/87 (647/5-1101/7) and index colon weight to total weight of fish, 0/06andplusmn; 0/028(0/03-0/135). Also pull out the digestive tract of fish, food eaten were identified. According to the results obtained in all cases, spiral intestine of food remnants being degraded and was undetectable and the combined sludge and residue formed. Thus, according to a survey conducted diet of fish was vegetarian. Overall, little difference between the minimum and maximum total length represent the total weight of fish in this lifetime is very low and the low reproductive age shows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anjak Fish
  • fecundity
  • Diet
  • Morphometric - Meristic
  • Hamoun Wetlands