اثر سمیت سلولی عصاره گل سفید (Ammi majus) بر روی رده سلول های سرطانیHela و MCF7

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر،گروه زیست شناسی، مرکز تحقیقات سلولی ـ مولکولی، قائمشهر، ایران

2 انشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر،گروه زیست شناسی، مرکز تحقیقات سلولی ـ مولکولی، قائمشهر، ایران

چکیده

امروزه از روش های درمانی متعددی برای درمان سرطان استفاده می شود.ولی متاسفانه در اکثر موارد پاسخ به درمان بسیار ضعیف بوده و اغلب همراه با اثرات جانبی نامطلوب می باشد.عدم پاسخ مطلوب به درمان و رشد سریع این بیماری محققان را به تلاش جهت دستیابی به داروهای مؤثرتر با اثرات جانبی کم تر وا داشته است. در این مطالعه اثر عصاره اتانولی گل سفید (Ammi majus) بر روی رده ی سلول های سرطانی Hela وMCF7 مورد بررسی قرار گرفت. رده های سلولیکشت داده شد، سلول ها به تعداد10000 سلول به پلیت 96 خانه منتقل گردیدند. سپسسلول ها در مجاورت غلظت های مختلفA. majus قرار گرفتند. میزان سمیت سلولی با استفاده از آزمون MTTبعد از 72 ساعت بررسی شد. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد عصاره اتانولی گیاه A. majusبر روی رده سلولیHela رشد سلول ها را به طور معناداری نسبت به گروه کنترل بعد از 72 ساعت کاهش داده است. میزانIC50 ، mg/ml922/1محاسبه شده است. همچنین عصاره اتانولی گیاه A. majusدر سلول های سرطانیMCF7نیز رشد سلول ها را به طور معنا داری نسبت به گروه کنترل بعد از 72 ساعت کاهش داده است. میزان IC50،mg/ml486/0 محاسبه شده است. این عصاره بر روی سلول های خونی(لنفوسیت و مونوسیت) اثر داده شده است، نتایج نشان می دهد در غلظتmg/ml 10 عصاره تأثیری بر سلول های خونی نداشته است. نتایج پیشنهاد می کند عصاره اتانولی گیاه A. majus باعث مهار رشد سلول های سرطانی MCF7و Helaشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cytotoxicity Effects of Bishops Flower (Ammi majus) Extract on the Cancer Cell Lines Hela and MCF-7

نویسندگان [English]

  • فرخنده نعمتی 1
  • بهمن اسلامی جدیدی 2
  • مهدیه طالبی دارابی 1
چکیده [English]

Todaymany of the treatment methods are used to treat cancer. Unfortunately, in most cases very poor response is often associated with undesirable side effects. AlphaLack ofresponse to treatment and the rapid growth of the disease, has been made researchers to achieve more effective drugs with fewer side effects. In this study the effect of ethanolic extraction of theBishopand#39;s Flower, Ammi majus on the cancer cell lines Hela and MCF-7 were examined. Cells were cultured in cell culture flasks then transferred to 96 well plates with 10,000 cells. Cells were exposed to different concentrations of Ammi majus. The cytotoxicity of Ammi majus was assessed using the MTT assay after 72 hours. The results of this study showed that ethanolic extract of Ammi majus on Hela cells was significantly reduced the cells grow compared with controls after 72 h. The calculated IC50, was 1/922 mg / ml. The cytotoxicity effect this extract on MCF7 showed that Ammi majus was significantly reduced the MCF7 cells grow compared with controls after 72 h. The calculated IC50, was 10 mg / ml. The effect of this extracts on normal cells (lymphocytes and monocytes in blood) is granted, the results show that the concentration of 10 mg / ml extracts had no effect on normal cells. The results suggest that ethanolic extract of the plant Ammi majus inhibits growth of cancer cells MCF7 and Hela.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cytotoxicity
  • Etanolic extraction
  • Ammi majus
  • Hela cell line
  • MCF7cell line