بررسی مقایسه ای برخی پارامترهای زیست شناسی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) وحشی و پرورشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده علوم دامی و شیلات، گروه شیلات، صندوق پستی 578، ساری، ایران

چکیده

در این تحقیق ضریب گنادوسوماتیک، الگوی رشد، فاکتور وضعیت و رابطه رگرسیونی طول- وزن در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی و وحشی به صورت فصلی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. جهت انجام این تحقیق به طور میانگین 85 ماهی ماده کپور وحشی و پرورشی در فصول مختلف سال ( به طور متوسط10 ماهی وحشی و 10 ماهی پرورشی در هر فصل: شهریور، آبان، بهمن، اردیبهشت) تهیه شد. نتایج نشان داد که میزان فاکتور وضعیت در کپور پرورشی بیشتر از ماهی کپور وحشی بود. ضریب گنادوسوماتیک در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) وحشی و پرورشی اختلاف معنی داری نشان نداد (05/0Pandgt;). تغییرات فصلی ضریب گنادوسوماتیک بین دو گروه معنی دار بود (05/0Pandlt;). ضریب همبستگی یا رگرسیونی (طول- وزن) در ماهیان کپور وحشی (W=3.391 L 0.78)نسبت به پرورشی(W= 2.679 L0.7) بیشتر بوده است (05/0Pandlt;). شیب خط برای جمعیت پرورشی و وحشی بترتیب ln W= 2.68 ln L -3.738 و ln W= 3.391 ln L -5.65به دست آمد. الگوی رشد در مطالعه حاضر، درکپور وحشی و کپور پرورشی ایزومتریک بوده است. افزایش ضریب گنادوسوماتیک به دست آمده در تحقیق حاضر در ماهی کپور پرورشی و وحشی، از تابستان (شهریور ) تا بهار ( اردیبهشت ) با دوره تولید مثلی طبیعی در ماهی کپور معمولی مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Some Biological Parameters in Wild and Farmed Common Carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • سکینه یگانه
  • سیده زینب عابدی
  • حسین رحمانی
چکیده [English]

In this research, gonadosomatic index (GSI), growth pattern, condition factor (CF), and length-weight regression relationship (LWR) in farmed and wild Common carp (Cyprinus carpio) were investigated. In order to establish baseline for research, 85 wild and farmed common carp were prepared during the different season of the year (averagely 10 farmed and 10 wild fish per each season). The results showed that the CF in farmed Common carp was higher than wild carp. GSI didnand#39;t show any significant differences between wild and farmed Common carp (Pandgt; 0.05). The seasonal variation of GSI had significant differences between 2 groups (Pandlt; 0.05). Correlation index or LWR in wild carp (W=3.391 L 0.78) was higher than farmed carp (W= 2.679 L0.7) (Pandlt; 0.05). The line slope of farmed and wild carp were ln W= 2.68 ln L -3.738 and ln W= 3.391 ln L -5.65, respectively. In this study, growth estimates of wild and farmed common carp showed an Isometric pattern. The increasing trend of wild and farmed carpand#39;s GSI during summer to spring was according to spawning period of this fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farmed Common Carp
  • Wild Common Carp
  • gonadosomatic index
  • Correlation index
  • Line slope
  • Growth pattern