بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه کما (Ferula gummosa) بر روی رده سلول سرطانی MCF7

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، گروه زیست‌شناسی، مرکز تحقیقات سلولی ـ مولکولی، قائمشهر، ایران

2 انشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، گروه زیست‌شناسی، مرکز تحقیقات سلولی ـ مولکولی، قائمشهر، ایران

چکیده

سرطان پستان دومین سرطان شایع در زنان می باشد.سرطان پستان یک مشکل اپیدمیولوژیک جهانی است و درمان های امروزی آن اغلب چندان مؤثر نبوده و با اثرات جانبی نا مطلوب همراه هستند. بنابراین تلاش برای تهیه داروهای مؤثرتر با سمیت کمتر ضروری می باشد. کما یا باریجه با نام علمی Ferula gummosaدارای خواص ضدسرطانی، ضد اسپاسم، ضدتشنج، مقوی معده، ترمیم کننده زخم های سطحی، شیر افزا، ضدعفونی کننده و ملین می باشد. با این حال تأثیرات آنتی توموری آن بر روی رده سلولی پستان انجام نشده است. لذا در این مطالعه اثر سمیت سلولی عصاره اتانولی آن مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی اثرات مهاری عصاره اتانولی F. gummosaبر روی رشد سلولی از رده سلولی MCF7 استفاده شد که در محیط RPMIحاوی سرم جنین گاو و آنتی بیوتیک کشت داده شدند. سپس سلول ها با رقت های مختلف عصاره اتانولی F. gummosa(156/0، 312/0، 625/0، 25/1، 5/2، 5، 5/7 و 10 میلی گرم بر میلی لیتر) به مدت 72 ساعت تیمار شدند و میزان زنده بودن سلول ها با روش MTTتعیین گردید. نتایج نشان می دهد عصاره اتانولی گیاه F. gummosaاثر سمیت سلولی معنا داری بر روی رده سلولی MCF7در غلظت های mg/ml 625/0، 25/1، 5/2، 5، 5/7 و10 بعد از 72 ساعت در مقابل گروه کنترل داشته و IC50برای mg/ml 765/1 عصاره یF. gummosaاندازه گیری شده است. نتایج پیشنهاد می کند که عصاره اتانولی F. gummosaدارای اثر مهاری بر روی رشدسلولی MCF7است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cytotoxicity Effects of the Ferula gummosa Extract on the Cancer Cell Line MCF7

نویسندگان [English]

  • بهمن اسلامی جدیدی 1
  • عباسعلی دهپوری 1
  • فرخنده نعمتی 1
  • بشری رضایی 2
چکیده [English]

Breast cancer is the second most pervasive cancer among women. Breast cancer is a worldwide epidemiological problem which the current remedies cannot heal it effectively and has unwanted side effects. Therefore, attempt to produce more effective medicine with less toxicity is essential. Ferula gummosa is anti-cancer, anti-spasm, anti-paroxysm, antiseptic and laxative and it is tonic for stomach, reconstructs surface scars, and causes more milk producing in breasts. Since, its anti-tumorous effects have not been studied on the breast cells; the cellular toxicity effect of its ethanolic extract was investigated in this study. To investigate the preventing effects of F. gummosa ethanolic extract on cellular growth, we have used the MCF7 (Human Caucasian breast adenocarcinoma) cell line which has been cultivated in RPMI environment containing cowand#39;s embryo serum and antibiotic. Then we treated these cells in different concentrations of F. gummosa ethanolic extract (0.165, 0.312, 0.625, 1.25, 2.5, 5, 7.5, and 10 mg/ml) for 72 hours. The amount of cell viability was determined by MTT method. Ethanol extract of F. gummosa has a significant cellular toxicity effect on the MCF7 cell line in 0.625, 1.25, 2.5, 5, 7.5, and 10 mg/ml densities after 72 hours compare with control group, and the calculated IC50 for F. gummosa extract was 1.765 mg/ml. The results suggest that ethanol extract of F. gummosa has preventing effect on the cellular growth of MCF7 cellular class.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cytotoxicity
  • Ferula gummosa
  • Cancer Cell Line
  • MCF7