بررسی فلور باکتریایی معده سوسری آلمانی (Blattela germanica) در تهران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست‌شناسی، دامغان، ایران

2 گروه حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

سوسری ها حشراتی هستند که غالباً درمحیط های آلوده مانند فاضلاب دستشویی ها و توالت ها زندگی و از مواد آلوده تغذیه می کنند. این حشرات یکی از عوامل مهم در حمل و نقل و گسترش باکتری ها بویژه باکتری های خانواده انتروباکتریاسه به محیط زندگی انسان محسوب می شوند. هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی فلور باکتریایی هوازی ـبی هوازی اختیاری سوسری آلمانی شایع در شهر تهران می باشد. در این مطالعه سوسک های سوسری آلمانی از مناطق مختلف تهران جمع آوری و معده ی آنها پس از استخراج بر روی محیط های کشت میکروبی کشت و در نهایت نمونه های رشد کرده با استفاده از محیط های کشت افتراقی شناسایی شدند. 10 جنس باکتریایی در معده سوسری آلمانی یافت شد که 9 جنس گرم منفی و 1 جنس گرم مثبت بودند. بررسی های انجام شده نشان داد که جنس های سیتروباکتر 20%، سودوموناس 18%، پروتئوس 17%،E.coli5/15%، انتروباکتر 12%، استافیلوکوکوس 1/11%، سالمونلا 3/3%، کلبسیلا 1/1%، شیگلا و هافنیا هر کدام با 1% به ترتیب فراوانترین باکتری های معده سوسری آلمانی بودند.باکتری های متعدد بیماریزا در داخل بدن سوسری های آلمانی رشد و نمو می یابند و به همراه این حشره به محیط زندگی انسان منتقل می شوند. در این مطالعه مشخص گردید اغلب این باکتری ها متعلق به خانواده انتروباکتریاسه بوده و می توانند بیماریزا باشند در نتیجه می توانند بهداشت انسان را تحت تأثیر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of German Cockroaches (Blattela germanica) Midguts Bacterial Flora in Tehran

نویسندگان [English]

  • ساناز اکبری 1
  • مجید مقبلی 1
  • محمدعلی عشاقی 2
چکیده [English]

German Cockroaches (Blattela germanica) are insects that often live in dirty environment such as sewagesand toilets and feed from contaminatedmaterials.This insect is one of the most important factors to transport and spread bacteria in human environment, particularlybacteria of Enterobacteriaceae family. In this study, German cockroachand#39;s midgetandrsquo;s bacterial flora in Tehran was identified. German cockroaches from various regions of Tehran were round up and their gut were extracted and cultured on microbial media. Grown samples identified with differentculture media.Ten bacterial genera were identified in cockroachand#39;s midgut. Nine genera were belonging to gram negative bacteria and one isolates belong to gram positive bacteria. These genera belong to Citrobacter (20%), Psedomonas (18%), Proteus (17%), E. coli (15.5%), Enterobacter (12%), Staphilococcus (11.1%), Salmonella (3.3%), Klebsiella (1.1%), Shigella and Hafnia (1%). Several pathogenicbacteria are growing within the body of German cockroach and transmittedto the human environment with these insects. Most of these bacteria are pathogenic and can effect on human health. In this study, the most of identified bacteria were belong to Enterobacteriaceae family, and could be pathogen and effective on human hygiene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • German cockroaches
  • differential media
  • Enterobacteriaceae
  • Bacterial Flora