اثر آفت کش کلرپیریفوس بر تغییرات بافتی کلیه در موش صحرایی ماده بالغ

نویسندگان

1 انشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه زیست شناسی، جهرم، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه زیست‌شناسی، جهرم، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه زیست شناسی، جهرم، ایران

چکیده

مسمومیت با آفت کش ها یکی از شایع ترین نوع مسمومیت است که ممکن است در تماس اتفاقی افرادی که این ترکیبات را به منظورهای مختلف مصرف می کنند، دیده شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر حشره کش کلرپیریفوس بر بافت کلیه در موش های صحرایی می باشد. در این تحقیق 40 سر موش صحرایی بالغ ماده نژاد ویستار با وزن 15andplusmn;200 گرم و سن 5/2 ماه انتخاب و به 4 گروه 10 تایی تفسیم شدند. گروه کنترل که هیچ دارویی دریافت نمی کردند. گروه های تجربی 1، 2 و 3 به ترتیب دوزهای 1، 2 و 4 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن کلرپیریفوس به صورت درون صفاقی به مدت 14 روز دریافت کردند. سپس موش ها تشریح و بافت کلیه جدا و در محلول فرمالین 10% تثبیت شد و مطالعات بافتی شامل اندازهگیری قطر بخش قشری، مرکزی، جسمک مالپیگی، گلومرول، کپسول بومن، لوله خمیده نزدیک، لوله خمیده دور، هنله و مجرای جمع کننده انجام شد. در پژوهش حاضر قطر بخش قشری در گروه های تجربی 1 و 2 نسبت به گروه کنترل دارای کاهش معنادار می باشد. قطر لوله جمع کننده ادرار نیز در گروه های تجربی 1، 2 و 3 دارای افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل می باشد (05/0 andgt; P). نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کلرپیریفوس با اثر بر بخش قشری و مجاری جمع کننده ادراری باعث تغییراتی در عملکرد کلیه شده است که احتمالاً این اثر را به واسطه مکانیسم گونه های فعال اکسیژن اعمال می کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Clorpyrifos Pesticide on Tissue Changes of Kidney in Female Mature Rats

نویسندگان [English]

  • آسیه اوراقی 1
  • وحید حمایت خواه جهرمی 2
  • محمد زارعیان 3
چکیده [English]

Toxicity due to pesticide is the most wide spreading kind of toxicity which may have seen accidentally in persons who utilize these combinations for different purposes. The aim of this research is the investigation of the effect of clorpyrifos pesticide tissue changes of kidney in female mature rats. At this research 40 mature female rats from Wistar race were selected with 200andplusmn;15 g and 2.5 months age and divided into 4 of 10 groups. Control group didnand#39;t receive any drug. Experimental 1, 2 and 3 groups received doses of 1, 2 and 4 mg/kg of clorpyrifos interpritoneally. After 14 days, rats were analyzed and kidney tissues extracted and were inserted at %10 formalin solutions. Then histological studies were performed and measurable factors are including diameter of cortical and medulla parts, glomerulus, Bowmanand#39;s capsule, proximal and distal, Henle and collecting tubules. The results of this research show that the diameter of cortical part has significantly decreased in experimental 1 and 2 groups in comparison with control group. Collecting tubule diameter also at experimental 1, 2 and 3 groups has significantly increased (Pandlt;0.05). The clorpyrifos with effecting on cortical parts of kidney and collecting tubules resulted in kidney disorder that probably this effect is mediated by the oxygen active kinds mechanism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • clorpyrifos
  • kidney tissue
  • Rats