بررسی اثرات داروی ضدچاقی ارلیستات بر کبد و بیضه موش نر نژاد NMRI

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

چکیده

چاقی از مشکلات شایع تهدیدکننده سلامت است که با بسیاری از بیماری ها مرتبط بوده، نیازمند درمان می باشد. مصرف داروهای ضد چاقی (مانند ارلیستات) همراه با تعدیل روش زندگی از شیوه های درمان است بررسی اثر دارو بر کبد و بیضه به عنوان اندام های متابولیکی و تولیدمثلی مهم می باشد. ارلیستات از طریق کاهش سطوح آندروژن هاسندرم تخمدان پلی کیستیک را بهبود می بخشد بنابراین ممکن است استفاده طولانی از آن در مردان چاق به ناباروری بیانجامد. 25 سر موش نر نژاد NMRIبا وزن پایه 4 andplusmn;24 گرم به آزمایشگاه منتقل شده پس از یک هفته سازگاری با شرایط اتاق حیوانات به شکل تصادفی به گروه های کنترل، چاق شده، شم و تجربی گروه بندی شدند تمام گروه ها به جز گروه کنترل پس از یک هفته سازگاری با شرایط آزمایشگاه رژیم غذایی پرچرب را مدت شش هفته دریافت کردند و سپس گروه کنترل و چاق مورد بررسی های بیوشیمیایی قرار گرفتند درحالی که گروه های شم و تجربی با غذای معمولی جوندگان مدت شش هفته دیگر تغذیه شده و طی این مدت به ترتیب روزانه سالین ایزوتونیک (حلال دارو) و ارلیستات را با دوز 9 میلی گرم/ کیلوگرم/ هر سرموش از طریق گاواژ دریافت کردند وزن بدن هر هفته اندازه گیری شد. در پایان شش هفته آنالیزهای بیوشیمیایی خون در مورد آنها نیز انجام شدند. سطوح آنزیم های کبدی مورد بررسی در گروه چاق به نسبت سایر گروه ها افزایش و سطح تستوسترون در این گروه کاهش یافت. در گروه تجربی سطوح آنزیم های کبد بهبود نشان دادند، اما نسبت به گروه کنترل بالاتر بودند در این گروه تستوسترون کاهش یافت اما تغییرات از نظر آماری معنی دار نبودند (pandgt;0.05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of an Antiobesity Drug, Orlistat on the Liver and Testis of NMRI Male Mice

نویسندگان [English]

  • فرناز بناکار 1
  • کاظم پریور 1
  • پریچهر یغمایی 1
  • هما محسنی کوچصفهانی 2
چکیده [English]

obesity is a global epidemic health problem, which is related to many diseases such as type 2 diabetes, cardiovascular disease and types of cancers which impose a huge burden on individuals and health care system and society, therefore different antiobesity strategies are developed that using antiobesity medicines is a very common method besides exercise, diet .since every drug has side effects on some organs it is required to know these side effects and their severities. Liver and testis are two metabolic and reproductive organs of body additionally orlistat ameliorates poly cystic ovary syndrome (PCOS) by decreasing androgen levels then the study of its effect on testosterone levels in obese men could be important because of probability men infertility. In current study, we examined the effect of orlistat on serum ALT, AST, ALP and testosterone levels also liver and testis tissues in uncomplicated obese NMRI mice during six weeks. We studied control, obese, sham and experimental groups. In this study all groups except control group after acclimatization for one week received H.F.D for six weeks, after that all groups were fed by standard laboratory chow diet. Sham group received P.B.S and Experimental group received solution of orlistat orally during six weeks. The body weight was measured during the study period weekly. Our results showed that enzymes levels increased in obese group compare with other groups then orlistat ameliorated enzyme levels in experimental group but it was no differences significantly (Pandgt;0.05).Testosterone levels indicated changes between groups but these changes were not statistically significant ( p andgt; 0.05 ) .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obesity
  • orlistat
  • liver
  • Testis
  • Reproduction