مطالعه فون مارهای شهرستان طبس در استان یزد

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

چکیده

خزندگان در کنترل بیولوژیکی طبیعت اهمیت بسزایی دارند. با توجه به غنای فون خزندگان شهرستان طبس و از آنجایی که این شهرستان مورد مطالعات دقیق بیوسیستماتیکی قرار نگرفته، این تحقیق به منظور شناسایی فون مارهای شهرستان طبس در طی سال های 1390-1389 انجام شد. نمونه ها از مناطق مختلف مورد مطالعه بوسیله دست و عصای مخصوص جمع آوری شده که اغلب نمونه ها پس از شناسایی رها شدند، از نمونه های زنده عکس و اسلاید تهیه شد و تعداد معدودی از هر نمونه برای بررسی بیشتر به آزمایشگاه جانورشناسی منتقل شد. بر اساس نتایج این تحقیق مشخص گردید که در منطقه مورد مطالعه هفت گونه مار متعلق به هفت جنس و سه خانواده شناسایی شد که عبارتند از: کورمار jaculus Eryx، مار خالدار Platyceps Karelini، مار پلنگی Hemorrhois ravergieri، شترمار شیرازی Spalerosophis didema، تیرمار Psammophis Schokari، مار جعفری Echis Carinatus، مار شاخدارPseudocerastesPersicus . در میان خانواده های شناسایی شده، بزرگترین خانواده Colubridaeبا چهار جنس و چهار گونه می باشد. کور مار برای اولین بار از این منطقه گزارش می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Snakes Fauna in Tabas County in Yazd Province

نویسندگان [English]

  • نسرین حسن زاده
  • هومن شجیعی
  • عبدالحسین شیروی
چکیده [English]

Reptiles have an important role in biological control. Since, the fauna and flora richness of Tabas County and no biosystematics studies were done in this region, the present research was done in order to study the snake fauna of Tabas County during 1389-90. Samples were collected from different parts using hands or special sticks. Most samples were released after identification. Photographs and slides were prepared from live samples and a limited number of each sample was transferred to zoological laboratory for further investigation. Based on these findings،7 snake species belonging to 7 genera and 3 families were identified. They include Eryx jaculus, Platyceps karelini, Spalerosophis diadema, Psammophis schokari, Echis carinatus and Pseudocerastes persicus. Among identified families the biggest family belonged to Colubridae with 4 genera and 4 species. Eryx jaculus was reported for the first time in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fauna
  • Snake
  • Colubridae
  • Viperidae
  • Boidae
  • Tabas
  • Yazd