مقایسه ساختار ژنتیکی کپور دندان زاگرس (Aphanius vladykovi) در تالاب های گندمان و شلمزار در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه شیلات، گرگان، ایران

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه محیط زیست، گرگان، ایران

چکیده

کپوردندان زاگرس (Aphaniusvladykovi) گونه ای کوچک و دارای ارزش بیولوژیکی است. این ماهی بومی ایران در استان چهارمحال و بختیاری بوده و در چشمه ها و تالاب های این استان زندگی می کند. در این پژوهش، جهت بررسی تنوع ژنتیکی این گونه، نمونه برداری از دو منطقه تالاب گندمان و شلمزار، 23عدد از هر منطقه، انجام شد. 5جفت آغازگر ریزماهواره جهت بررسی تنوع ژنتیکی مورد استفاده قرار گرفت که 100%، چندشکلی نشان دادند. میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده برابر 965/0محاسبه شد که از میانگین هتروزیگوسیتی قابل انتظار (867/0) بیشتر است. میانگین جریان ژنی و ضریب درون آمیزی به ترتیب برابر 33/23و 11/0-به دست آمد. نتایج حاصل از Fst(1%) و Rst(14%) تمایز ژنتیکی بسیار پائین و تنوع درون جمعیتی مناسبی را بین دو جمعیت نشان داد. آنالیز واریانس ملکولی 1%تمایز بین جمعیت ها و 99%تنوع درون جمعیتی نشان داد. فاصله ژنتیکی بین جمعیت ها 236/0محاسبه شد. در بررسی تعادل هاردی ـ واینبرگ از میان 10تست جایگاه ژنی، در 5تست، پیروی از تعادل مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Genetic Structure of Zagros tooth-Carp (Aphanius vladykovi( in Gandoman and Shalamzar Wetland in the Chaharmahall-o-Bakhtiari Province by Using Microsatellite Markers

نویسندگان [English]

  • سیده آمنه حسینی 1
  • علی شعبانی 1
  • حمیدرضا رضایی 2
چکیده [English]

Zagros tooth carp (Aphanius vladykovi) is a rare and valuable species. This is native fish in Chaharmahal-o-Bakhtiyari province of Iran and lives in springs and wetlands. In this study, to investigate the genetic diversity of this species, sampling was performed from Gandoman and Shalamzar wetland areas, 23 individuals from each region. 5 pairs microsatellite primer were used to investigate the genetic diversity and showed 100% polymorphism. The average observed heterozygosity was equal to 0.965 that is more than expected heterozygosity (0.867). The mean gene flow and inbreeding coefficient was 23.33 and -0/11, respectively. The result of Fst (%1) and Rst (%14) indicated low genetic differentiation between populations and adequate genetic variation within populations. Analysis of molecular variance indicated %1 differentiation between and % 99 variations within populations.Among the10tests, 5 samples showed following Hardy - Weinberg equilibrium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gandoman Wetland
  • Aphaniusvladykovi
  • Microsatellite
  • heterozygosity
  • genetic diversity