تأثیر عصاره بافت غضروفی جنینی بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به استئوبلاست

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست‌شناسی، دامغان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم‌شهر، گروه زیست شناسی، قائمشهر، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

چکیده

تمامی سلول های بنیادی از دو گروه سلول های بنیادی جنینی و سلول های بنیادی بزرگسال منشأ می گیرند. مهمترین سلول های بنیادی بزرگسال، سلول های بنیادی مزانشیمی هستند. سلول های مزانشیمی سلول هایی پرتوان و غیرخونساز با قابلیت خودنوزایی و پتانسیل تمایزی بالا می باشند. این سلول ها در مغزاستخوان و سایر بافت های اسکلتی وجود دارند. سلول های مزانشیمی از منشأ مغزاستخوان قادرند به سلول های استئوبلاست، استئوسیت، چربی، غضروفی، تاندون و ماهیچه در شرایط in vivoو in vitroتمایز یابند. تمایز استئوبلاستی در آزمایشگاه نیازمند عوامل متعددی است تا شرایطی همانند میکرومحیط بافت استخوان ایجاد کنند. در این تحقیق اثر عصاره بافتی جنین موش 15 روزه در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان به سلول های استئوبلاستی مورد مطالعه قرار گرفت. سلول های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان موش جدا شده و در فلاسک های حاوی محیطDMEM-F12 ، andmu;g/mL100 استرپتومایسین،IU/mL 100پنی سیلین و 10% FBSکشت شدند. سلول های بنیادی مزانشیمی با انجام عمل پاساژ خالص گردیده، سپس تحت تأثیر عصاره بافت غضروفی جنین موش 15 روزه قرار گرفتند. پس از پایان کشت 21 روزه، برای تشخیص سلول های استئوبلاستی از رنگ آلیزارین قرمز استفاده شد. پس از تأثیر عصاره، سلول های بنیادی مزانشیمی دوکی شکل تغییر شکل داده و زوائد فراوانی در هر سلول مشاهده گردید. رنگ آمیزی آلیزارین قرمز تمایز سلو ل های بنیادی مزانشیمی به استئوبلاستی را نشان می دهد. همچنین تمایز استئوبلاستی سلول های بنیادی مزانشیمی، فاکتورهای مورفوژنی و استئوژنز عصاره بافت غضروفی جنین موش 15 روزه را تأیید می کند. این نتایج تمایز استئوبلاستی سلول های بنیادی مزانشیمی را بیان می کند، از اینرو می توان در تمایز استئوبلاستی مدل های آزمایشگاهی و درمان بیماری های ژنتیکی استخوان به فراوانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Embryonic Cartilaginous Tissue Extract on Differentiation of Mesenchymal Stem Cells to Osteoblasts

نویسندگان [English]

  • مرضیه رمضانی 1
  • رمضان خان بابایی 2
  • ویدا حجتی 3
چکیده [English]

Allstem cells are originated from both embryonic stem cells and adult stem cells. The most important adult stemcellsaremesenchymal stem cells. Mesenchymal stem cellsare pluripotentandnon-hematopoietic cellswithahighdifferentiation potential.There arein thebone marrowand otherskeletal tissues.Mesenchymalstem cellsderivedfrombone marroware capabledifferentiationto osteoblast, osteocyte,adipocyte, chondrocyte, tendonsand muscle cells underin vivoandin vitro.In vitro osteoblastic differentiation needs to a variety of factors, which creates condition similar to bone tissue microenvironment. In this study, the effects of embryonic cartilaginous tissue extract was studied to differentiation of bone marrow mesenchymal stem cell into osteoblast. Mesenchymal stem cells were isolated from mice bone marrow and cultured in flasks containing DMEM-F12, 100 andmu;g/ml streptomycin, 100 U/ml penicillin and 10% FBS.Mesenchymal stem cellswerepurifiedbyseveral passages, then cellswere affectedby 15day mouse cartilaginous tissue extraction. After21 days ofculture, Alizarin Red staining was usedfor the detection ofosteoblasticcells.Aftereffect of extraction, spindle-shaped mesenchymal stem cellschange theirshapeAndmany appendages was observedincells. Alizarin Red staining has shown osteoblasticdifferentiation ofmesenchymal stem cells.Also osteoblastic differentiation of mesenchymal stem cells has confirmed morphogenic and osteogenic factors at cartilaginous tissue extracts of 15-day mouse embryo. Theresults express of osteoblastic differentiation of mesenchymal stem cells.Therefore, it is used in vitro models of osteoblast differentiation and genetic diseases of bone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mesenchymal stem cell
  • tissue extraction
  • Mouse embryo
  • cell differentiation
  • Osteoblast