تعیین جمعیت نسبی سالمونلا در دستگاه گوارش طیور با استفاده از روش PCR

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه علوم دامی، رشت، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین جمعیت نسبی باکتری های جنس سالمونلا در بخش های مختلف دستگاه گوارش طیور با استفاده از روش PCRانجام گردید.محتویات گوارشی جوجه ها خارج و DNAمربوطه استخراج شد. از واکنش زنجیره ای پلیمراز و شیوه PCRبرای بررسی جمعیت نسبی این باکتری استفاده گردید. با استفاده از یک آغازگر اختصاصی، باند اختصاصی مربوط به این باکتری و با استفاده از یک آغازگر عمومی باند اختصاصی کل باکتری های دستگاه گوارش به دست آمد. سپس به کمک تکنیک PCR، جمعیت نسبی باکتری های جنس سالمونلا نسبت به کل باکتری های دستگاه گوارش تعیین گردید. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل نشان داد که از کل باکتری های دوازدهه و ژئوژنوم به ترتیب 12/0 و 11/0 درصد متعلق به جنس سالمونلا بودند. همچنین از کل باکتری های موجود در ایلئوم و روده کور هم به ترتیب 16/0 و 39/0 درصد کل باکتری ها از گروه سالمونلاها بودند. علاوه بر این در چهار، چهارده و سی روزگی، به ترتیب 38/0، 18/0 و 06/0 درصد کل باکتری های دستگاه گوارش جوجه ها، باکتری های جنس سالمونلا بودند. علاوه بر این معلوم شد در چهار روزگی در دوازدهه، ژوژنوم، ایلئوم و روده کور به ترتیب 28/0، 11/0، 16/0 و 91/0 درصد کل باکتری ها از جنس سالمونلا بودند. بنابراین می توان بیان کرد جمعیت نسبی این باکتری ها در بخش های تحتانی روده (ایلئوم و روده کور) نسبت به بخش های فوقانی روده باریک بیشتر است. نتایج حاصل نشاندهنده متغیر بودن جمعیت باکتری های جنس سالمونلا در بخش های مختلف دستگاه گوارش طیور بود که با عملکرد، وظایف و محیط فیزیکوشیمیایی این بخش ها مرتبط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Relative Population of Salmonella in Poultry Gastrointestinal Tract Using PCR Method

نویسنده [English]

  • علیرضا صیداوی
چکیده [English]

This study was conducted in order to determining of relative population of Salmonella spp. in various parts of poultry gastrointestinal tract using semi- quantitative PCR technique. It was removed gut contents and extracted their DNA. It is used polymerase chain reaction (PCR) and semi- quantitative PCR technique for investigation on relative population of these bacteria. It was obtained a specific band for detecting of mentioned bacterium using a set specific primer and also a specific band for detecting of all bacteria. Then, it was determined relative population of Salmonella spp. relative to total gut bacteria using semi- quantitative PCR technique. Result analysis was showed Salmonella spp. consists 0.12% and 0.11% of total duodenum and jejunum bacteria respectively. Also it was showed Salmonella spp. consists 0.16% and 0.39% of total ileum and cecum bacteria respectively. Meanwhile Salmonella spp. consists 0.38%, 0.18% and 0.06% of total intestine bacteria at 4, 14 and 30 day of ages. Furthermore it was showed at 4 day of ages Salmonella spp. consists 0.28%, 0.11%, 0.16% and 0.91% of total bacteria in duodenum, jejunum, ileum and cecum respectively. Thus it can state relative population of Salmonella spp. in lower parts i.e. ileum andcecum were higher than upper parts i.e. duodenumand jejunum. Obtained results showed Salmonella spp. populations were variable in various intestine parts and correlated with functions and physicochemical conditions of intestine parts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poultry
  • Salmonella
  • semi- quantitative PCR
  • Intestine