مطالعه باکتریائی پوسیدگی باله دمی مولدین ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در مرکز تکثیر و پرورش آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت با تأکید بردو جنس آئروموناس و سودوموناس

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، کازرون، ایران

2 گروه آموزشی بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، تهران، ایران

چکیده

به منظور مطالعه پوسیدگی باله دمی با تأکید بر عوامل باکتریایی آئروموناسو سودوموناسدر ماهی آزاد دریای خزر مرکز تکثیر و پرورش آزادماهیان شهید باهنر کلاردشت، تعداد 180 ماهی مولد دارای علائم ماکروسکوپی ضایعات باله انتخاب و از هر ماهی دو نمونه باکتریایی بر روی محیط های اختصاصی آئروموناس و سودوموناس کشت گردید.بعد از انکوباسیون، آزمایشات بیوشیمیایی جهت شناسایی کلنی های جداسازی شده دو جنس آئروموناسو سودوموناسانجام گرفت. نتایج آزمایشات بیوشیمیایی نشان داد که باکتری های جنس آئروموناسجداسازی شده از گونه های آئروموناس کاویاو آئروموناس هایدروفیلا(زیرگونه ای که تولید گاز نمی کند) به ترتیب با فراوانی 75 و 25 درصد و باکتری های جنس سودوموناساز گونه های سودوموناس فلورسنس، سودوموناس پوتیداو سودوموناس آلکالیژنزبه ترتیب با فراوانی1/42،48/36و05/21بودند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bacterial Study of the Caudal Fin Rot in Brood Stocks of Salmo trutta caspius from the Propagation and Breeding Center of Shahid Bahonar of Kelardasht Region with Emphasis on Aeromonas sp. and Pseudomonas sp.

نویسندگان [English]

  • علیرضا گلچین منشادی 1
  • مهدی سلطانی 2
  • رضا عصاره 3
چکیده [English]

In order to study caudal fin rot with emphasis on Aeromonassp. and Pseudomonassp. in Salmo trutta caspiusfrom the salmonids propagation and breeding center of Shahid Bahonar of kelardasht region, One hundred and eighty brood stocks having fin damage symptoms were chosen. Two bacterial samples from each fish were cultured on Aeromonasand Pseudomonas specific media. After incubation biochemical tests for diagnosing isolated colonies of Aeromonassp. and Pseudomonassp. were performed.The results of biochemical tests showed that isolated bacteriaof Aeromonassp. were belonged to Aeromonas caviae and Aeromonas hydrophila (sub species anaerogenes) by 75% and 25%frequency respectively and bacteriaof Pseudomonassp. were belonged to Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida and Pseudomonas alcaligenes by 42.1% ,36.48% and 21.05% frequency respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmo trutta caspius
  • fin rot
  • Aeromonassp
  • Pseudomonassp