ساختار سنی و الگوی رشد ماهی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis) در تالاب امیرکلایه لاهیجان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، لاهیجان، ایران

2 دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، صومعه سرا، ایران

3 انستیتو بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت، ایران

چکیده

در این تحقیق ساختار سنی و الگوی رشد ماهی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis Linnaeus,1758)در تالاب امیرکلایه به صورت ماهانه در یک سال بررسی شد. 265 قطعه ماهی صید شدند و طول و وزن ماهیان اندازه گیری و سن آنها با استفاده از فلس و اپرکول تعیین گردید. نتایج نشان داد که ماهیان در محدوده سنی + 2 تا + 6 هستند، ماهیان نر، ماده به ترتیب به 12 و 13 دسته فراوانی طولی کلاسه بندی شدند. میانگین نسبت رشد لحظه ای ماهی سوف حاجی طرخان نشان داد که گروه های طولی + 2 به + 3 با رشد 0.461 سریعتر از گروه های دیگر و حداقل نسبت به گروه های سنی+ 5 به + 6 با رشد لحظه ای 0.231 بود. فاکتور وضعیت سوف حاجی طرخان نشان داد که بالاترین آن با 1.54 (0.9739 =r 2) مربوط به ماده ها و البته با تفاوت ناچیز کمترین آن با 1.54 (0.9448=r2) مربوط به جنس نر می باشد. ضریب رگرسیون الگوی رشد با روش کاربردی پائولی نشان داد که کل ماهیان الگوی ایزومتریک بودند و گرایش به الومتریک مثبت داشتند. نسبت جنسی نر به ماده (1 : 2.05) سطح معنی داری را نشان می داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Age Structure and Growth Rate of Perch (Perca fluviatils) in Lahijan Amirkelayeh Wetland

نویسندگان [English]

  • محمد وفاجوی دیانتی 1
  • حسین خارا 1
  • علی بانی 2
  • رضوان اله کاظمی 3
  • مریم صائمی 1
چکیده [English]

In this research, age structure and growth pattern of Perch (Perca fluviatils Linnaeus, 1758) from the Lahijan Amirkelayeh Wetland was studied on a monthly basis in a year. In total, 265 specimens were caught and the weight and length were measured and the age was determined by opercula and scaleand#39;s reading. The age data showed that the fish were between 2 + to 6 +. Male, female fish classified respectively in 12 and 13 length frequencies groups. The average instantaneous growth rate of perch showed that the age groups 2 + to 3 + with 0.461 grew faster than other groups and slowest growth belonged to age groups of 5 + to 6 + with 0.231. Condition factor of specimens showed that the highest one with 2.49 (r 2= 0.938) belong to female and the lowest one with 1.06 (r2= 0.944) belong to male fish. Pauliand#39;s applied growth pattern showed almost an isometric growth for total, male, and female fish and tendency to positive allometric growth. Total sex ratio (178 male to 78 female) showed a significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth pattern
  • Perca fluviatilis
  • South basin of the Caspian Sea
  • age determination