اثر آب انار بر برخی فاکتورهای هموگرام و وزن موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی شده

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست‌شناسی، فارس، ایران

چکیده

آب انار منبع مهمی از ترکیبات آنتی اکسیدانی و منبع غنی از پلی فنول ها می باشد که قادرند با اثرات مضر فرایندهای اکسیداسیون در بافت ها مقابله کنند، لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر آب انار بر روی برخی فاکتورهای هموگرام و وزن موش صحرایی نر بالغ دیابتی شده انجام گردید. 48 سر موش صحرایی نر بالغ در قالب گروه های کنترل سالم، کنترل دیابتی، شاهد دیابتی و تجربی مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه های تجربی به سه دسته تقسیم شدند که آب انار را با مقادیر 1، 2 و 4 میلی لیتر در روز برای مدت 21روز به صورت گاواژ دریافت کردند. گروه شاهد آب مقطر دریافت نمود و گروه های کنترل نیز تحت تیمار قرار نگرفتند. در این مطالعه برای دیابتی کردن موش ها از دوز mg/kg60 استرپتوزوتوسین استفاده شد که به صورت درون صفاقی به آن ها تزریق گردید. در پایان روز بیست و یکم پس از وزن کشی از ناحیه بطن قلب حیوانات خون گیری به عمل آمد و با استفاده از روش های رایج آزمایشگاهی تعداد کل گلبول های سفید، قرمز، پلاکت ها، میزان هموگلوبین و هماتوکریت، غلظت متوسط هموگلوبین سلولی، هموگلوبین متوسط سلولی، حجم متوسط گلبولی و میزان تغییر وزن اندازه گیری شدند و نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری ANOVAو tتجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آب انار باعث افزایش وزن، تعداد گلبول های سفید و حجم گلبول های قرمز و کاهش پلاکت ها در موش های صحرایی نر بالغ در سطح 05/0andge;Pمی شود. نتایج نشان داد که آب انار احتمالاً به خاطر داشتن ترکیبات آنتی اکسیدانی و کاهش هورمون های استرس باعث افزایش گلبول های سفید و کاهش پلاکت ها و افزایش وزن می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Pomegranate Juice on Some Factors of Hemogram and Weight in Diabetic Mature Male Rats

نویسندگان [English]

  • سیدابراهیم حسینی
  • داود مهربانی
  • حمیدرضا قایدی
چکیده [English]

Pomegranate juiceis an important source of antioxidant compounds and is a rich source of poly phenols, which are able to deal with the harmful effects of oxidation processes in tissues. Therefore, this study aimed to examine the effects of pomegranate juice on some factors of hemogram and weight in diabetic mature male rats.48 mature male rats were studied in the groups of normal control, sham and experimental, diabetic control, sham and experimental. The experimental groupsweredivided into three categories hadreceivedagavageamountsjuicewith1,2 and4 mldaily for21 days.The sham group received distilled water and the control group was not treated. At the end of21 dayswere bledfromthe heartventricle of the animalsandusing routinelaboratory were measuredthe total number ofwhite and red Globule blood, platelets, hemoglobin andhematocrit, meancell hemoglobinconcentration, meancellhemoglobin, MCVandweightchange. The data were evaluated usingANOVA, LSD and t test. The results showed that pomegranate juice can increase weight, number of white globule and volume of globule red, and decrease of platelets in mature male rats. The findings concluded that pomegranate juice probably due to antioxidant compounds and reduce stress hormones can increase white globule and weight and decrease platelets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pomegranate juice
  • Hemogram
  • Diabetes
  • Male rat