بررسی اثرات بهره‌برداری شن و ماسه روی بی‌مهرگان کفزی در رودخانه تنکابن

نویسنده

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات بهره برداری از شن و ماسه بر روی جانوران کفزی رودخانه تنکابن در جنوب دریای خزر از سال 1382 تا 1383 انجام شد. نمونه برداری فصلی در دو ایستگاه در بالا دست و پایین دست رودخانه و یک ایستگاه در منطقه بهرهبرداری از شن و ماسه انجام شده است. نمونه های بدست آمده از ایستگاه ها شامل 14 خانواده متعلق به 9 راسته از جانوران کفزی بوده است. تراکم جمعیت های نمونه ها در ایستگاه اول بین 1020 تا 5740 عدد در متر مکعب، در ایستگاه دوم بین 47 تا 1230 عدد در متر مکعب و در ایستگاه سوم بین 251 تا 5577 عدد در مترمکعب محاسبه شده است. کمترین فراوانی و زی توده متعلق به ایستگاه دوم و 5 درصد از کل کفزیان این نواحی را شامل شده است. به دلیل تخریب زیستگاه و عدم ثبات بستر رودخانه و افزایش سستون، فراوانی جمعیت های بنتوز رودخانه به شدت کاهش یافته است. اثرات تخریب بستر به حاشیه رودخانه نیز اثر گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey Effects of Benefited Gravels on Benthic Invertebrates in Tonekabon River

نویسنده [English]

  • مژگان روشن طبری
چکیده [English]

This research was done for surveying effects of benefited gravels on benthic animals in Tonekaboon River in southern of Caspian Sea from 1382 to 1383. Seasonal sampling were done in two stations from upper and under the river and one station in benefited gravel area .the samples catch from stations were included 14 families belong to 9 orders from benthic animals. The density of samples population, in first station between 1020 to 5740 N/m3, in second station between 47 to 1230 N/m3, and third station between 251 to 5577 N/m3, were counted in. The least of abundance and biomass were belong to second station and 5% of total benthoses in this area, were content. Because of subversion of habitat and unstable bed of the river and Seston increasing, abundance of benthoses was decreased extremely. The effects of bed destructed to bank of river were traced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TonekaboonRiver
  • benthose
  • gravels
  • Caspian Sea