بررسی تنوع گونهای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستانگذران تالاب بینالمللی ارژن در استان فارس

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، گروه منابع طبیعی، ارسنجان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران

چکیده

در مقاله حاضر تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران در تالاب بین المللی ارژنبر اساس یک دوره آماری 15 سالهاز سال 1376(1998) لغایت 1390(2012) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در طول دوره 15 ساله مورد مطالعه، تعداد 309674 پرنده آبزی شامل 71 گونه متعلق به 16 تیره و 6 راسته در تالاب بین المللی ارژنزمستان گذرانی نموده اند.در این مدت بیشترین تعداد پرنده متعلق به گونه خوتکا (Anas crecca) با 51248 قطعه سرشماری شده بوده است.بر اساس نتایج این تحقیقدر بین تیره های مهاجر زمستان گذران بزرگترین و کوچکترینتیره به ترتیب متعلق به تیره مرغابیان (Anatidae) و تیره لک لکیان (Ciconidae) با 496/80 و 018/0 درصدفراوانی به ترتیب بوده است. در دوره 15 ساله مورد مطالعه سال 1377 (1999) با تعداد 77580 قطعه پرنده بیشترین و سال 1389 (2011) با تعداد 1002 قطعه پرنده کمترین تعداد پرنده سرشماری شده را به خود اختصاص داده اند. از سویی دیگر از نظر غنای گونه ای سال1382 (2004) با تعداد 38 گونه بیشترین و سال 1389 (2011) با تعداد 6 گونه کمترین غنا را شامل شده اند. نتایج نشان داد بیشترین فراوانی پرندگان زمستان گذران متعلق به تیره های آبزی با 03/81 درصد فراوانی و کمترین فراوانی مربوط به تیره های کنارآبچر با 97/18درصد فراوانی بوده است. با توجه به مقادیر محاسبه شده شاخص های تنوع و یکنواختی گونه ای بیشترین میزان تنوع زیستی پرندگان آبزی و کنارآبچر زمستان گذران در تالاب بین المللی ارژن مربوط به سال 1382(2004) و کمترین تنوع زیستی مربوط به سال 1388(2010)بوده است (05/0andgt; P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Spices Diversity of Migratory Wintering Waterfowl and Waders in Arjan International Wetland in Fars Province

نویسندگان [English]

  • امید طبیعی 1
  • محبوبه نصیری 2
چکیده [English]

This paper presents data from a fifteen-year (1998-2012) monitoring of migratory wintering waterfowl and waderand#39;s fauna species diversity in Arjan International Wetland. During a 15 periods from 1998 to 2012, a total of 309674 wetland birds composed of 71 species from16 families and 6 orders of the birdandrsquo;s fauna of Iran were observed during the course of this study. The most common species counted was the common teal (Anas crecca) with a total of 51248 individuals. The results indicated that among families of migratory wintering waterfowl and waders in Arjan international wetland the largest family was Anatidae with 80.496 percent abundance and the lowest was Ciconidae with 0.018 percent. In these periods of studying, year of 1999 with 77580 individuals has the highest population numbers and year of 2011 with 1002 individuals has the lowest. The highest and lowest species richness was recorded in years of 2004 and 2011 with 38 and 6 species, respectively. The results show that waterfowl fauna with 81.03 percent and waderand#39;s fauna with 18.97 percent has the highest and lowest abundances in this period, respectively. According to the results of species diversity and evenness the year of 2004 has the highest biodiversity of migratory wintering waterfowl and waderand#39;s fauna in Arjan International Wetland and the year of 2010 has the lowest biodiversity (P andlt; 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Species Diversity
  • Waterfowl
  • Waders
  • Arjan
  • Fars