عوارض هیستوپاتولوژیک کبد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhychus mykiss) در مواجهه با غلظت‌های تحت حاد اتیلن‌ دی ‌آمین تترا استیک ‌اسید (EDTA)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست‌شناسی، دامغان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر گز، گروه زیست‌شناسی، بندر گز، ایران

چکیده

در این تحقیق سمیت حاد ماده شیمیاییEDTA روی بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات به روش استانداردO.E.C.D در طی 96 ساعت انجام پذیرفت. ماهیان با میانگین طولی و وزنی،18 سانتی متر و 50 گرم بطور تصادفی به 8 گروه 9 تایی تقسیم شدند. یک گروه به عنوان شاهد و 7 گروه تیمار و 3 تکرار در معرض غلظت های 800، 1000، 1200، 2000، 2200، 2500 و 3300 ppmقرار گرفتند. کلیه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب نظیر pH، اکسیژن محلول، سختی و درجه حرارت اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از برنامه نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بررسی سمیت حاد مشحص کرد مقدار LC50 96 ساعته، EDTAبرای ماهی قزل آلای رنگین کمان برابر ppm2231 می باشد. همچنین نتایج آسیب شناسی بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان نشان داد که ماده شیمیاییEDTA منجر به ایجاد تغییراتی مانند افزایش سلول های التهابی در فضای پروتال کبد، متامورفوز چربی در بافت کبد، پرخونی، باز شدن مجاری صفراوی، رسوب هموسیدرین در اطراف عروق خونی کبد و مجاری صفراوی و در دوزهای بالاتر باعث ایجاد التهاب زیاد و متامورفوز، که بافت کبد را تبدیل به بافت چربی کرده است، نکروز و دژنرسانس چربی در بافت کبد می گردد. بر اساس نتایج این تحقیق EDTAباعث ایجاد تغییرات بافتی شدید و جبران ناپذیری در بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of EDTA on Histophatological Changes in Liver of Rainbow Trout

نویسندگان [English]

  • شیوا قرشی 1
  • هومن شجیعی 1
  • غلامحسن واعظی 1
  • مجید محمدنژاد شموشکی 2
چکیده [English]

The study effects of sublethal concentrations of EDTAon liver of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) were studied in vitro conditions. These experiments were carried out based on the standard TRC, 1984 method during 96 h. Fishes with an average weighing 51 andplusmn; 12 g and length 18.5 andplusmn; 2.1 cm were distributed in seven groups with 800, 1000, 1200, 2000, 2200, 2500 and 3500 mgl-1. The experiments periods were controlled water physicochemical factors such as: pH, total hardness, dissolved oxygen and temperature. The toxicity results showed that the 96h LC50 values of EDTA was 2231 mgl-1. PathologyresultsshowedthatEDTAcause increase inflammatory cells between tubules and interstitial tissue, porotal invironment,fatty changes,congestion, ,hialin changes,fibrosis, and necrosis. The results of this research show that EDTA damages liver of the Onchorhychus mykiss and endangers their health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Onchorhynchus mykiss
  • EDTA
  • LC50
  • live