اثر حمایتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر سمیت سلولی سیس‌پلاتین روی مورفولوژی اسپرم موش

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست‌شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست‌شناسی، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

سیس پلاتین،داروی ضدسرطان است که درشیمی درمانی استفاده می شود،اثراتجانبیاینداروشاملکاهشعملکردغددجنسی،آزواسپرمیوالیگواسپرمیاست.خارخاسک گیاهی است که علاوه بر دارا بودن ترکیبات فراوان،عملکرد جنسی را زیاد می کند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر حمایتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر سمیت سلولی (سیتوتوکسیسیتی) سیس پلاتین بر مورفولوژی اسپرم در موش سوری است. در این مطالعه تجربی 30 موش سوری بالغ نر باوزن 25- 30 گرم بصورت تصادفی به پنج گروه شش تایی تقسیم شد. گروه کنترل نرمال سالین را دریافت و گروه تجربی 1 سیس پلاتین و سه گروه دیگر به ترتیب دوز mg/kg5/5 سیس پلاتین همراه با دوزهای عصاره خارخاسک 100، 300 و500 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی به مدت 4 روز دریافت کردند. یک روز پس از آخرین تزریق، نمونه هایخونیبه، منظورتعیینغلظتNO سرمی جمع آوریو سپسوزناپیدیدیم و مورفولوژی اسپرم هایاپیدیدیمیبررسیشد. داده های بدستآمدهبااستفادهازنرم افزار SPSSو آزمون هایone way-anova ارزیابی شد. نتایجنشاندادکهسیس پلاتین بهتنهاییموجبکاهشوزنبدن،کاهشوزناپیدیدیموکاهشاسپرم های ترمال و افزایش سطحNOنسبت بهگروهکنترلشدکهدر 05/0Pandlt; معنی داربوده ودرگروه هاییکهسیس پلاتینبههمراهعصاره خارخاسکدادهشدوزنبدن، اپیدیدیم و تعداد اسپرم با مورفولوژی نرمال نسبتبهگروهتجربی1افزایش یافتاما سطحNO کاهش آن معنی دار نبود.نتایج تأثیر حمایتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر سمیت سلولی سیس پلاتین بر مورفولوژی اسپرم را نشان می دهد که احتمالاً مربوط بهترکیبات آنتی اکسیدانی خارخاسک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Protective Effect of Tribulus terrestris Hydroalcoholic Extract on Cisplatin- induced Cytotoxicity on Sperm Morphology in Mice

نویسندگان [English]

  • زهرا کشتمند 1
  • شهربانو عریان 2
  • علی قنبری 3
  • مظفر خزاعی 3
چکیده [English]

Cisplatin is an anti-cancer drug used in chemotherapy.One of the limiting side effects of cisplatin use is cytotoxicity and decrease in genital gland function,azoospermia and oligospermia.Tribulus terrestris has been used as an aphrodisiac. The present study amid to investigateprotective effect of T. terrestris hydroalcoholic extract on cisplatin-induced cytotoxicity on sperm morphology in mice.In this experimental study,thirty male adult mice with weight 25-30 g were randomaly into five groups pf six each Control group reicived saline , first experimental group received cisplatin (5.5mg/kg) and other three experimental group , that received different doses of hydroalcoholic extact of T.terrestris100-300 and 500(mg/kg/i.p)with cisplatin resepctively. One day after the last injection, blood samples were collected for level serum of NO assay. Also weights of body and epididymis and sperm morphology were assessed. Data analysis was performed using SPSS and one-way ANOVA followed .The results showed that cisplatin leaded to a reduction significantly in the weights of body and epididymis ,sperm morphology(normal) and increased level serum of andshy;Noandshy; compared to the control group(Pandlt;0.05), while in treated groups with T. terrestris, the weights of body and epididymis ,sperm morphology(normal) were higher compared with cisplatin group but serum level of NO did not show significant differences with cisplatin group. The result showedthatextract of T. terrestris andshy;could effect andshy;of protective on cisplatin-induced cytotoxicity on sperm morphology that may be related to the presence of antioxidant components

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cisplatin
  • Tribulus terrestris
  • Sperm morphology
  • Mice