بررسی اثرات بافتی داروی سیتالوپرام بر روی کلیه جنین موش صحرایی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

2 دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

چکیده

سیتالوپرام یک داروی ضد افسردگی است که برای درمان افسردگی در دوران بارداری و شیردهی تجویز می شود. این دارو در کبد متابولیزه شده و توسط کلیه ها از بدن دفع می شود. مطالعات نشان داده اند که سیتالوپرام و متابولیت های آن ازجفت عبور کرده و در خون بند ناف قابل ردیابی هستند. در این مطالعه اثرات داروی سیتالوپرام بر روی بافت کلیه جنین های موش صحرایی نژاد ویستار که در دوران جنینی در معرض این دارو بوده اند در دو دوز mg/kg/day10 و 20 بررسی گردید. جنین ها در روز 18 بارداری خارج شده و کلیه آنها از نظر مورفولوژیکی و هیستولوژیکی با استفاده از رنگ آمیزی هماتوکسیلین ـ ائوزین مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی های آماری نشان داد که هیچ تفاوت معنی داری در وزن کلیه جنین های کنترل و تیمار در هیچ یک از دو دوز وجود ندارد. بررسی های هیستولوژیکی نیز هیچگونه تغییری در بافت کلیه را نشان نداد. ساختار و تعداد گلومرول و مجاری جمع کننده ادراری در جنین ها در اثر مصرف سیتالوپرام توسط موش های باردار تغییر نکرده و شبیه گروه کنترل بود. بنابراین بر اساس نتایج تحقیق حاضر تجویز داروی سیتالوپرام در دوران بارداری اثر معنی داری بر روی کلیه ی جنین های مادران دریافت کننده دارو ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histological Changes in the Kidney of Fetuses of Citalopram Treated Pregnant Rats

نویسندگان [English]

  • زینب محمدی 1
  • مهناز آذرنیا 2
  • عبدالحسین شیروی 1
چکیده [English]

Citalopram is an antidepressant drug which is specifically recommended for treatment of depression disorders during pregnancy and lactation. This drug and its metabolite cross the placenta and they are eliminated by kidneys from the body. In this study, histological changes in the kidney of fetuses of pregnant Wistar albino rats treated with two doses of Citalopram (10 and 20 mg/kg/day) were determined. The samples of kidney obtained from fetuses of rats on day 18of gestation were evaluated morphologically and fixed for histology.The sections stained with Handamp;E. Statistical evaluation of data showed that there were no differences in kidney weights between the control and citalopram treatment groups. Moreover, no significant changes were observed in the kidney histology and glomerular number of none of treated groups. The results suggest that citalopram can be considered safe for fetus in pregnancy period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citalopram
  • kidney
  • Histology