تأثیر عصاره گیاه آلوئه‌ورا بر اسپرماتوژنز و هورمون‌های تولیدمثلی در موش کوچک آزمایشگاهی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه علوم دامی، اصفهان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گلپایگان، گروه علوم دامی، گلپایگان، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه علوم دامی، تهران، ایران

چکیده

گیاه صبر زرد یا آلوئه ورا متعلق به خانواده Liliaceaeگیاهی علفی و چند ساله است. این گیاه دارای اثرات مهم درمانی بوده و به همین دلیل در طب گیاهی بسیار مورد توجه می باشد.در این تحقیق اثر هیدروالکلی عصاره ژل گیاه آلوئه ورا بر بافت بیضه و اسپرماتوژنز در موش های سوری نژادBalb/C بررسی شد. ابتدا نمونه ها به صورت کاملا تصادفی در پنج گروه ده تائی (سه گروه تیمار، گروه کنترل و دارونما) تقسیم و کلیه نمونه ها در شرایطی یکسان نگهداری شدند. عصاره هیدروالکلی ژل گیاه آلوئه ورا در دوزهای مختلف (mg/kg/ 2day50،100،200) تهیه و به روش درون صفاقی به مدت 20 روز (یک روز در میان) به گروه های تیمار تزریق شد. از نرمال سالین نیز جهت تزریق به گروه Placeboاستفاده گردید. مهمترین پارامترهایی که مورد بررسی قرار گرفت، تغییر در سطح هورمون های تستوسترون، LHو FSHخون و همچنین تغییر تعداد سلول های بنیادی، تعداد اسپرماتویست های اولیه، وزن نسبی بیضه ها در مقایسه با گروه های شاهد بود. کلیه آزمایشات هورمونی نیز با روش ایمونورادیومتری (RIA) انجام گرفت. نتایج نشان داد که عصاره آلوئه ورا سبب افزایش معنی دار در تعداد سلول های بنیادی و اسپرماتوسیت های اولیه درگروه های تجربی در مقایسه با گروه های شاهد شد و تغییرات معنی داری در میانگین وزن بیضه در گروه تجربی 3 (دوز mg/kg200) مشاهده شد. میزان هورمون تستوسترون در گروه 200 افزایش معنی دار یافته (Pandlt;0.05) در حالی که میزان هورمون LHو FSHتغییر معنی داری نشان نمی دهد.یافته های این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت عصاره گیاه آلوئه ورا بصورت وابسته به دوز بر میزان هورمون تستوسترون و خصوصیات بافت شناسی بیضه های موش های نر می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Aloe vera Extract on Spermatogenesis and Reproductive Hormones in Mice

نویسندگان [English]

  • مهرداد مدرسی 1
  • حمیدرضا خدائی 2
  • علیرضا خدادادی 3
چکیده [English]

Aloe with the scientific name Aloe vera is a perennial plant that has useful effects in herbal therapy and herbal medicine. In this research the effects of hydroalcoholic extract of Aloe vera gel on the testis and spermatogenesis in mice Balb/C mice were examined. Samples randomly divided into five groups (three treatment groups, placebo and control) and all samples were kept in the same conditions. Aloe vera gel extract in different doses (50, 100 and 200 mg/kg/2day) produced by intraperitoneal (IP) for 20 days was administered to the treatment group. Placebo group was used as the injection of saline. The main parameters that were examined changes in levels of testosterone, LH and FSH levels and changes in stem cell number, number primary spermatocytes, and testis weight compared with the control group. All of hormonal experiments using Radioimmunoassay (RIA) were performed.The results showed that Aloe vera extract caused a significant increase in the number of stem cells and primary spermatocytes in the experimental group compared with the control group. Mean of testicular weights and testosterone levels in group 3 (200 mg/kg) increased significantly, while LH and FSH levels did not show significant changes. The findings indicate Aloe vera extract in a dose-dependent effect on testosterone levels and histological characteristics of male mice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aloe veraextract
  • Testosterone
  • stem cells
  • primary spermatocyte
  • testicularweights