مطالعه‌ی فونستیک خزندگان پناهگاه حیات‌وحش میانکاله در استان مازندران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست‌شناسی، دامغان، ایران

2 دانشگاه گلستان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، گرگان، ایران

چکیده

پناهگاه حیات وحش میانکاله با وسعت68800 هکتار در 12 کیلومتری شمال شهرستان بهشهر در استان مازندران و در جنوب شرقی دریای خزر با ارتفاع 28andndash;15 متر پائین تر از سطح دریای آزاد قرار گرفته است. مطالعه ی حاضر در بهار و تابستان 1391 به منظور مطالعه ی فونستیک خزندگان پناهگاه حیات وحش میانکاله انجام پذیرفت. نمونه ها با دست جمع آوری شدند، سپس از نمونه ها و زیستگاه آن ها عکس تهیه شد. نمونه ها پس از شناسایی و یادداشت صفات مورفومتریک و مریستیک رها شدند. در این مطالعه 11 گونه متعلق به 8 خانواده شناسایی شدند که عبارتند از: لاک پشت خزری Mauremys caspica، لاک پشت برکه ای Emys orbicularis، لاک پشت چهار چنگالی Testudo horsfieldii، جکوی انگشت کج خزری Cyrtopodion caspium، سوسمار سبز خزری Lacerta strigata، مارمولک شیشه ای Pseudopus apodus، مار آبی Natrix natrix، مار چلیپر Natrix tessellata، گوند مار Elaphe dione، قمچه مار Platyceps najadum، آگامای استپی Trapelus agilis. تمام این گونه ها به جز لاک پشت چهار چنگالی قبلاً از قسمت های مختلف استان مازندران گزارش شده بودند. از این میان تنها، گونه ی Testudo horsfieldiiبه عنوان گونه ی آسیب پذیر (VU) در فهرست سرخ IUCNقرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Faunestic Study of Reptiles in Miankaleh Wildlife Refuge in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • شکورا السادات نبوی 1
  • حاجی قلی کمی 2
  • ویدا حجتی 1
چکیده [English]

Miankaleh Wildlife Refuge with 68800 hectares area is located in 12km north of Behshahr city, Mazandaran Province in east southern parts of Caspian Sea with altitude 15-28 m below sea level. The present study has been performed in the spring and summer of 2012 in order to faunestic study of reptiles in Miankaleh Wildlife Refuge. Specimens were collected manually, and then specimens and their habitats was photographed using digital camera. Specimens released after identification and recording morphometeric and meristic characters. In this study 11 species belonging to 8 families were identified including: Mauremys caspica, Emys orbicularis, Testudo horsfieldii, Pseudopus apodus, Cyrtopodion caspium, Lacerta strigata, Trapelus agilis,Elaphe dione,Natrix natrix, Natrix tessellata, Platyceps najadum. All of the specimens except Testudo horsfieldii, have been reported previously from Mazandaran province. Among the specimens, just Testudo horsfieldii is known as a vulnerable specimen in Red List Categories of International Union for Conservation of Nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fauna
  • Reptiles
  • Miankaleh Wildlife Refuge
  • Mazandaran Province