بررسی ترکیبات مغذی فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در سه ناحیه‌ی سری، میانی و دمی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه شیلات، ساری، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی پراکنش چربی، پروتئین و رطوبت در فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورشی بود. اختلاف در میزان چربی، پروتئین و رطوبت در همه ی بخش های فیله مشاهده شد، بطوری که به ترتیب کمترین مقدار لیپید (72/0 andplusmn;86/9) و بیشترین مقدار رطوبت (45/1 andplusmn;44/77) در ناحیه دمی و همچنین در مقابل بیشترین مقدار لیپید (79/0 andplusmn;28/11) و کمترین مقدار رطوبت (90/1 andplusmn;35/75) در ناحیه میانی بدست آمد (pandlt;0.05). همچنین بیشترین میزان پروتئین (52/1 andplusmn;92/42) در ناحیه دمی و کمترین میزان پروتئین (89/1 andplusmn;23/41) در ناحیه میانی گزارش شد (pandgt;0.05). میزان لیپید در نواحی سری، میانی و دمی با میزان رطوبت در این نواحی همبستگی معنی داری داشت (pandlt;0.05)، لذا به نظر می رسد با تعیین میزان رطوبت هر ناحیه بتوان میزان لیپید را محاسبه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Nutritional Composition in Three Fillet Areas (Head, Middle and Tail) of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • سکینه یگانه
  • زیبنده محرابی
  • فاطمه قوامی
چکیده [English]

The objective of the currentresearch was to investigate the distribution of lipid, protein and moisturethroughout the fillets of farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Differences in lipid, protein and moisture content were found amongst different portions of the fillet, being lowest lipid and highest moisture (9.86andplusmn;0.72), (77.42andplusmn;1.45) in the tail area and contrast highest lipid and lowest moisture in the middle area (11.28andplusmn;0.79), (75.35andplusmn;1.90) respectively (pandlt;0.05). Also recorded the highest amount of protein (42.92andplusmn;1.52) in the tail area and lowest protein (41.23andplusmn;1.89) in the middle area (pandgt;0.05). Significant positive regression was obtained between moisture and lipid content of each area, so it seems to calculate lipid content of each area by moisture content

کلیدواژه‌ها [English]

  • nutritional composition
  • Rainbow trout
  • Fillet
  • Protein