بررسی تنوع، فراوانی و بیوماس کفزیان تالاب گمیشان در استان گلستان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرگز، گروه شیلات، بندرگز، ایران

2 دانشگاه گنبد کاووس، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه شیلات، گنبد کاووس، ایران

3 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی ،گرگان، ایران

چکیده

جوامع بنتوزی نقش مهمی در زنجیره غذایی اکوسیستم تالاب ها بازی می کنند و مطالعه این جوامع معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت اکولوژیکی یک اکوسیستم آبی است. در این مطالعه به شناسایی، فراوانی و بیوماس بنتوزهای تالاب گمیشان در فصل پاییز 1389 (از مهرماه تا پایان آذر ماه) در سه ایستگاه بطور ماهانه پرداخته شد. نمونه برداری در هر ایستگاه (با سه تکرار)، توسط نمونه بردار Van Veen Grabانجام و نمونه ها با فرمالین با نسبت 4 درصد فیکس و به آزمایشگاه جهت انجام مراحل بعدی آزمایش منتقل گردیدند. طی این مطالعه، چهار خانواده Chironomidae، Neritidae، PlanorbidaeوPyrgulidaeشناسایی شدند.نتایج حاصل از بررسی فراوانی و بیوماس بنتوزها در ایستگاه های مختلف نشان داد که خانواده Pyrgulidaeبیشترین فراوانی و بیوماس را نسبت به دیگر خانواده ها داشت.در ایستگاه شماره 2 در تمام ماه های نمونه برداری و در ایستگاه شماره 1 در ماه آبان، بنتوز خانواده Planorbidaeمشاهده نشد. نتایج این مطالعه حاکی از آنست که حدود 55 درصد فراوانی یا غالبیت بنتوزها در تالاب گمیشان را خانواده Pyrgulidaeتشکیل می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Diversity, Abundance and Biomass of Benthos in Gomishan Wetland in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • محسن تجری 1
  • مهلا رضیعی 1
  • سمیه افسا 1
  • عظیم عظیمی 2
  • خدیجه شامخی رنجبر 2
  • احمد حامی طبری 3
چکیده [English]

Benthos communities play an important role in the food chain wetlands ecosystem, and the study of the communities are suitable criteria for assessing the ecological status of an aquatic ecosystem. In this study, the identification, abundance and biomass of Gomishan wetland benthos monthly was studied at three stations in autumn 2010 (from October to end of November). Sampling at each station (with triplicates) done by Van Veen Grab sampler and fixed with a ratio of 4% formalin and transported to the laboratory for later testing. During this study, four families Chironomidae, Neritidae, Planorbidae and Pyrgulidae were identified. The results of the study of the abundance and biomass of benthos at different Stations showed that Pyrgulidae family than other families had the highest abundance and biomass. Benthos of Planorbidae family was not observed At Station 2 at throughout the sampling month and station 1 at November. The results indicate that about 55% of the benthos abundance or dominance belongs to the Pyrgulidae family in Gomishan wetland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benthos
  • biomass
  • Ecosystem
  • Gomishan Wetland