بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه Myrtus communis بر روی رده سلول‌های سرطانی Hela و MCF7

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، مرکز تحقیقات سلولی - مولکولی، گروه زیست‌شناسی، قائم شهر، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره گیاهMyrtus communis در غلظت های 10، 5/7، 5، 5/2، 25/1، 625/0، 312/0، 156/0 میلی گرم بر میلی لیتر بر روی رده سلول های سرطانی Hela وMCF7 انجام گرفت. سلول های Hela وMCF7 در محیط RPMI1640حاوی سرم جنین گاو، پنی سیلین و استرپتومایسین در انکوباتور 37 درجه و اتمسفر حاوی 5% CO2و 95% رطوبت در فلاسک های استریل کشت داده شدند. سپس سلول ها با رقت های مختلف عصاره گیاه M. communisبه مدت 72 ساعت تیمار شدند و سمیت سلولی عصارهبا استفاده از آزمون MTTتعیین گردید. نتایج بدست آمده در این مطالعه بر روی سلول های Helaنشان می دهد که عصاره اتانولیM.communisدر غلظت های (05/0 pandle;)25/1 و (02/0pandle;)312/0و 156/0 میلی گرم بر میلی لیتر بعد از 72 ساعت، رشد سلول ها را بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش داده است، بطوریکه بالاترین درصد مهار رشد در غلظت 625/0 میلی گرم بر میلی لیتر و به میزان 33/82 درصد بوده است. همچنین نتایج بدست آمده در این مطالعه بر روی سلول هایMCF7نشان می دهد که عصاره اتانولیcommunis M. در غلظت های 5/2، 25/1، 312/0(02/0pandle;) و (001/0 pandle;)625/0 میلی گرم بر میلی لیتربعد از 72 ساعت، رشد سلول ها را بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش داده است، بطوری که بالاترین درصد مهار رشد در غلظت 25/1میلی گرم بر میلی لیترو به میزان % 64/70 بوده است. نتایج پیشنهاد می کند عصاره الکلی M. communisدارای اثر مهاری بر روی رشد سلولی هر دو رده سلولی Helaو MCF7است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cytotoxic Effects of Myrtus communis Extract on Hela and MCF7 Cancer Cells

نویسندگان [English]

  • سحر حبیب زاده خامنه 1
  • فرخنده نعمتی 2
  • عبدالحسین شیروی 1
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effects of Myrtus communis extract in 10, 7.5, 5, 2.5, 1.25, 0.625, 0.312, 0.156 mg/ml concentration on Hela and MCF7 cell lines after 72 h using the MTT assay. Hela and MCF7 cells were cultured in RPMI1640 medium containing fetal bovine serum, penicillin and streptomycin and incubated at 37 anddeg; C atmosphere containing 5% CO2 and 95% humidity in sterile flasks. Results show that ethanolic extract of M. communis in 1.25 mg/ml (p andle; 0.05), and 0.312, 0.156 (p andle; 0.02) concentration, was significantly reduced Hela cell growth compared to control, after 72 h. The highest percentage of growth inhibition at 0.625 mg/ml concentration was % 82.33. For MCF7 cells, ethanolic extract of M. communis in 2.5, 1.25, 0/312 mg/ml (pandle; 0/02) and 0.625 (pandle; 0/001) concentration was significantly reduced MCF7 cell growth compared to control, after 72 h. The highest percentage of growth inhibition at 1.25 mg/ml concentration was 70.64 %. The results suggest that ethanolic extract of M. communis has inhibitory effects on cell growth both on Hela and MCF7 cell line.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cytotoxicity
  • ethanolic extract
  • Myrtus communis
  • Hela cell line
  • MCF7 cell line