بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) بر بافت کبد و عناصر خونی مس، آهن، روی و منیزیم در موش صحرایی نر بالغ

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران، گروه فیزیولوژی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

چکیده

استرس اکسیداتیو بصورت تغییر در تعادل پرواکسیدان و آنتی اکسیدان به سمت تشکیل پرواکسیدان تعریف می شود که در نهایت باعث بروز بیماری های مختلف و آسیب بافتی می گردد. در این مطالعه از داروی ایزونیازید بعنوان یک اکسیدان به منظور تولید رادیکال آزاد استفاده شد واثرعصاره گیاه مریم گلی بر عناصرخونی مس،آهن، روی ومنیزیم مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از63 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده شد.حیوانات در 9 گروه 7تایی قرارگرفتند. گروه1(کنترل)،گروه2 (شاهد دریافت کننده حلال داروی ایزونیازید یا سرم فیزیولوژی)،گروه 3 (دریافت کننده داروی ایزونیازید با دوز50میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن حیوان) وگروه های 4، 5 و 6 عصاره گیاه مریم گلی را به ترتیب با دوزهای 100،250 و400 میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن حیوان بصورت تزریق داخل صفاقی دریافت کردند.گروه های 7، 8 و9:داروی ایزونیازید را با دوز50 میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن حیوان به صورت خوراکی (گاواژ) و همزمان عصاره گیاه مریم گلی را به ترتیب با دوزهای 100، 250 و400 میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن حیوانات به روش تزریق داخل صفاقی دریافت کردند. مدت تیمار حیوانات 4هفته بود.در آخرین روز، خونگیری از قلب حیوانات انجام شد وکبد جهت برش بافتی جدا گردیدو میزان عناصر مس، آهن، روی و منیزیم مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی عصاره گیاه مریم گلی باعث افزایش سطح سرمی عنصر روی و مس گردید و کاهش معنی داری در سطح سرمی منیزیم نسبت به عنصرهای دیگر مشاهده شد. با دریافت دارو مقدار آهن افزایش یافت و با تجویز عصاره مریم گلی سطح آهن کاهش یافت.به نظر می رسد در تحقیق حاضر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی با دوزهای 100،250 و400 میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن اثر ترکیبات تانن و مواد تلخ گیاه را (با سمیت کم و محدود) بیشتر نشان داده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Hydroalcoholic Extract of Salvia officinalis on Liver Tissue and Cu, Fe, Zn and Mg Elements in Male Rats

نویسندگان [English]

  • شهرزاد خاکپور 1
  • مریم خسروی 2
  • معصومه میرزائی 2
  • محیا نجاری 2
چکیده [English]

The imbalance between the production of free radicals and antioxidant can be the cause of oxidative stress.Oxidative stress induces different diseases and tissue damages. Isoniazid has been used for the purpose of producing free radicals. In the present study, we investigated the effects of Salvia officinalis hydroalcoholic extract on blood elements such as Fe, Mg, Zn and Cu. In this study, 63 male rats were used and divided in 9 groups; in each group 7 rats were included. Isoniazid 50mg/kg was orally administered to rats continuously once per day for 28 days using a feeding atraumatic needle. The experimental groups received for 28 days,Salvia officinalis hydroalcoholic extract with the doses 100, 250 and 400 mg/kg intraperitoneally, and also some experimental groups were coadministered with different doses of the extract and isoniazid; the results of serum Fe, Mg, Zn and Cu were compared with the control and sham groups, as well. Also, the animal livers of all groups were separated and dissected for the histopathological studies. Zn and Cu were increased significantly in the treated-groups with Salvia officinalis, but the levels of Fe and Mg showed a significant decrease in the experimental groups treated with all the doses of Salvia officinalis hydroalcoholic extract. It seems that tannin and bitter compounds of Salvia officinalis hydroalcoholic extract are the main agents to alternate the blood element levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oxidative stress
  • Free radical
  • Antioxidant
  • Salvia officinalis
  • Isoniazid