در ارتفاعات جنگلی Paradactylodon gorganensis بررسی زیستی لارو سمندر ایرانی جنوب گرگان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست‌شناسی، دامغان، ایران

2 دانشگاه گلستان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‌شناسی، گرگان، ایران

چکیده

سمندر ایرانی، P. gorganensisجزو خزانه ژنتیکی منحصر به فرد و با ارزش دوزیستان بومی ایران و جنگل های استان گلستان می باشد.این گونه در نواحی صعب العبور زیست می کند و تاکنون هیچ مطالعه ای بر روی هیچ یک از جنبه های زیستی آن در زیستگاه طبیعی صورت نگرفته است. در این پژوهش، این گونه برای اولین بار در زیستگاه های طبیعی اش شامل چشمه های ا ُدانه، رِِق چشمه و گٌرگلو واقع در ارتفاعات حدود 1600-1250متر جنگل های روستای زیارت در جنوب گرگان از اوایل شهریور 1388 تا اواخر شهریور 1389، در 12 مرحله بازدید، مطالعه شد. همچنین موقعیت جغرافیایی، اقلیم، وضعیت بستر زیستگاه، فون و فلور منطقه نیز بررسی شد. در هر بازدید ویژگی های لاروها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان می دهد لاروها در تمام طول سال حتی زمانی که زیستگاه و اطراف آن پوشیده از برف و دمای هوا Canddeg;3- بوده است فعال هستند. لاروهایی با اندازه و سن کاملاً متفاوت در یک زمان دیده شدند که به نظر می رسد در سال اول دگردیسی نمی کنند. در لاروها همنوع خواری دیده می شود و تعدادی نمونه با اندام های حرکتی و دم بریده مشاهده شد. همچنین ممکن است تعدادی از آنها توسط خرچنگ ها خورده شوند. با وجود اینکه لاروها چهار انگشت در اندامهای حرکتی دارند اما لاروهای بدون انگشت، سه انگشتی و پنج انگشتی نیز مشاهده شدند. به نظر می رسد دمای هوا و آب تأثیر چندانی در رشد و تکوین لاروها ندارد. تخریب زیستگاه توسط کشاورزان و جانوران، تغییرpHو کمبود آب از عوامل بسیار مهم و تهدید کننده جمعیت این گونه با ارزش و اندمیک ایرانی است که در زیستگاه های بسیار تخصص یافته و با پراکنش بسیار محدود زندگی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological Study of the Persian Salamander Larva, Paradactylodon gorganensis in Forested Elevations of Southern part of Gorgan

نویسندگان [English]

  • نرگس عسکری زیارتی 1
  • حاجی قلی کمی 2
  • هومن شجیعی 1
چکیده [English]

Persian salamander Paradactylodon gorganensis is endemic, unique andvaluable genetic pool of Iranian Amphibians that exists in forests of Golestsn province. In this research, for the investigation of biological aspects of this species, for the first time natural habitats include Odaneh, Req and Gorgloo springs have been recognized in forested area of Ziarat village in south of Gorgan in 1250-1600m elevation above the sea level. We studied these localities 12 times from August 2009 to September 2010. Also, geographical position, climate, substrate, fauna, flora were investigated. In every time characters of larvae were studied. Results, shows that larvae are active at all time of the year, even when the habitat covered with snow and air temperature is -3anddeg;C. The larvae were seen with different sizes and ages in a same time, Therefore, it seems that they donandrsquo;t transform during the first year. There was cannibalism relationship in larvae. Also some of larvae may be eaten by crabs (Potamon sp). Although larvae have 4 fingers and toes in the limbs but some specimens were seen without, 3 and 5 fingers and toes. It seems that the air and water temperature do not have serious effect on growth and metamorphosis in larvae. Habitat destruction by farmers and animals, pH changes, water shortage are the most important and threating factors for population of this endemic species that live in specific habitats with limited distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Salamander
  • Paradactylodon gorganensis
  • Larva
  • Biological aspects
  • Natural habitat
  • Gorgan