اثرات باکتری کشته شده لاکتوباسیلوس کازئی Lactobacillus casei)) توسط کلروفرم بر ترمیم زخم پوستی موش صحرایی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست‌شناسی دامغان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، گروه زیست‌شناسی، پرند، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، گروه زیست‌شناسی، تهران، ایران

چکیده

التیام زخم عبارتست از حصول مجدد تمامیت فیزیکی ساختارهای داخلی و خارجی در برگیرنده تعامل های پیچیده بین سلول ها و فاکتورهای مختلف می باشد. کوتاه کردن زمان بهبود زخم به دلیل کم کردن احتمال عفونت و عوارض زخم و کاهش هزینه ها سال هاست که توجه محققین را به خود جلب کرده است. روش های مختلفی جهت رسیدن به این هدف بکار گرفته شده است. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) کشته شده توسط کلروفرم بر روی ترمیم زخم پوستی می باشد. در این تحقیق از موش سفید صحرایی رت به وزن 280-220 گرم استفاده شد، حیوانات در قفس های استاندارد و در دمان 2andplusmn;22 درجه سانتی گراد نگهداری می شدند و آب و غذا بدون محدودیت در اختیارشان قرار می گرفت. سپس موش ها به گروه های پنج تایی، تجربی، کنترل و کنترل منفی تقسیم شدند. زخمی مربع شکل به ابعاد 5/1 در 5/1 در پشت موش ها ایجاد شد. گروه های کنترل و تجربی به ترتیب تحت تیمار موضعی با اوسرین و اوسرین حاوی لاکتوباسیلوس کازئی کشته شده توسط کلروفرم قرار گرفتند، اما گروه کنترل منفی درمانی دریافت نکردند. زخم پوستی موش ها، به ترتیب پس از کشته شدن در روزهای 3 و 7 نمونه برداری و تحت مطالعات بافت شناسی و آماری قرار گرفتند. یافته های حاصل نشان داد کهدرصد بهبود زخم (3/1andplusmn;11) و التهاب در گروه تجربی در روز هفتم نسبت به گروه های کنترل (7/2andplusmn;4/9 درصد) و کنترل منفی (7/2andplusmn;8/8 درصد) دارای اختلاف معنی داری بودند (001/0andgt; P). تعداد نوتروفیل ها درگروه تجربی در فازهای بعدی ترمیم در مقایسه با گروه های کنترل و کنترل منفی کاهش را نشان دادند. بر طبق نتایج باکتری لاکتوباسیلوس کازئی کشته شده توسط کلروفرم توانسته به طور معنی دار موجب کاهش التهاب و تسریع در روند بهبود زخم موش ها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Lactobacillus casei Bacteria Killed by Chloroform on Cutaneous Wound Healing in Rats on Days 3 and 7

نویسندگان [English]

  • سیما مشایخ 1
  • میترا حیدری نصرآبادی 2
  • ویدا حجتی 1
  • مریم تاج آبادی ابراهیمی 3
چکیده [English]

Ulcer healing means to retrieve the whole physical internal and external structures which includes the complex interactions between different cells and factors- plenty of researchers has paid so much attention to shorten the time of healing just due to cost reduction and ulcer infection. They applied different ways to gain this goal so the basic aim of this research is to investigate the effects of cultivated Lactobacillas casei by chloroform on the Cutaneous woundhealing- we used 220-280 g rats- the rats were kept in 20andplusmn;2andCcedil; and food and water provided for the entirely then the rats were divided to five experimental- control and negative control groups. A quadrangle wound 1.5andtimes;1.5 was created. The control and experiment groups were treated topically oserin and the oserin contains cultivated Lactobacillus casei by chloroform but the negative control group has received no treatment rats skin ulcers in rats exposed to pathological sampling and statistical and histology surveying. Findings showed that there are significant differences between ulcer healing percentages of control and experimental groups and negative control. In next phases of healing in experimental group-comparing control and negative control group the number of notrofils reduced. According to findings Lactobacillus casei bacteria which cultivated in chloroform significantly result in decreasing inflammation and accelerating ulcer healing in rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • skin ulcer
  • Healing
  • Probiotic
  • Lactobacillas casei