بررسی و مقایسه میزان برخی ترکیبات شیمیایی عضله‌ی سه گونه از کپورماهیان بومی تالاب هورالعظیم در استان خوزستان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اهواز، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، اهواز، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین میزان پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر، خاکستر و رطوبت و عناصر ضروری روی و آهن در سه گونه ماهی برزم (Barbus pectoralis)، حمری (Carasobarbus luteus) و شلج (Aspius vorax)تالاب هورالعظیم استان خوزستانانجام شد. 27 نمونه ماهی برزم، حمری و شلج از تالاب هورالعظیم تهیه شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS 18و آزمون tانجام شد که وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح 95 درصد (P=0.05) تعیین گردید. در این تحقیق بین میزان پروتئین، خاکستر و کربوهیدرات عضله یسه گونه ماهی برزم، حمری و شلج تالاب هورالعظیم اختلاف معنی داری نداشت (Pandgt;0.05)، اما میزان چربی و رطوبت عضله ی سه گونه ماهی مورد مطالعه اختلاف معنی داری مشاهده شد (Pandlt;0.05). بالاترین میزان پروتئین (62/0andplusmn;5/17)، چربی (2/0andplusmn;43/3) و کربوهیدرات (009/0andplusmn;61/0) در عضله ی ماهی برزم و بالاترین میزان خاکستر (15/0andplusmn;56/1) و رطوبت (2/0andplusmn;73/80) در عضله یماهی حمری بدست آمد. پایین ترین میزان پروتئین (25/0andplusmn;23/16) و چربی (17/0andplusmn;3/1) در عضله ی ماهی حمری و پایین ترین میزان خاکستر (072/0andplusmn;02/1) و رطوبت (45/0andplusmn;43/77) در عضله ی ماهی برزم بدست آمد. میزان آهن در عضله ی ماهی برزم، حمری و شلج به ترتیب 25/0andplusmn;96/10، 28/0andplusmn;46/10 و 2/0andplusmn;73/9 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر بود. میزان روی در عضله ی ماهی برزم، حمری و شلج به ترتیب 36/0andplusmn;9/11، 36/0andplusmn;9/12 و 27/0andplusmn;93/10 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study and Comparison of Some of Chemical Compositions in Muscle of Three Endemic Species of Cyprinidae from Hor-e-lazim Wetland in Khoozestan Province

نویسندگان [English]

  • محمد ولایت‌زاده 1
  • مهدی بی‌ریا 2
  • سعد بازیار 2
چکیده [English]

The aim of this study was to assess protein, lipid, carbohydrate, ash, and moisture and zinc and iron in three species fish Barbus pectoralis, Carasobarbus luteus and Aspius voraxfrom Hor-e-lazim wetland Khoozestan Province. 27 Samples were collected of Barbus pectoralis, Carasobarbus luteus and Aspius voraxHor-e-lazim wetland. Data were analyzed with SPSS18 software in terms of t-test which determine prese or non-presence of the significant difference in level 95 precent (P=0.05).This study between of protein, ash and carbohydrate in muscle of Barbus pectoralis, Carasobarbus luteus and Aspius voraxfrom Hor-e-lazim wetland dosenot show significance different (Pandgt;0.05), but lipid and moisture in three species fish significance different (Pandlt;0.05). The highest of protein (17.5andplusmn;0.62), lipid (3.43andplusmn;0.2) and carbohydrate (0.61andplusmn;0.009) in muscle of Barbus pectoralis and the highest of ash (1.56andplusmn;0.15) and moisture (80.73andplusmn;0.2) in muscle ofCarasobarbus luteus. The lowest of protein (16.23andplusmn;0.25) and lipid (1.3andplusmn;0.17) were observed in muscle ofCarasobarbus luteus and the lowest ash (1.02andplusmn;0.072) and moisture (77.43andplusmn;0.45) were observed in muscle of Barbus pectoralis. Concentration of iron in muscle of Barbus pectoralis, Carasobarbus luteus and Aspius vorax was 10.96andplusmn;0.25, 10.46andplusmn;0.28 and 9.73andplusmn;0.2 mg Kg-1 ww.Concentration of zinc in muscle of Barbus pectoralis, Carasobarbus luteus and Aspius vorax was 11.9andplusmn;0.36, 12.9andplusmn;0.36 and 10.93andplusmn;0.27 mg Kg-1 ww.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical Compositions
  • trace element
  • Muscle
  • Cyprinidae
  • Hor-e-lazim Wetland