مقایسه فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در رودخانه‌های سیاهرود و تالار استان مازندران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گیلان، گروه شیلات، رشت، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، لاهیجان، ایران

چکیده

سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis)از ماهیان نیمه اقتصادی حوضه آبریز جنوب دریای خزر می باشد. در تحقیق حاضر به منظور مقایسه پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی خون سیاه ماهی در زیستگاه های مختلف، در فصل تولیدمثلی این ماهی، 100 قطعه ماهی در رودخانه های سیاهرود و تالار مورد بررسی قرار گرفت. پس از خونگیری به روش قطع ساقه دمی در ماهیان کوچکتر و پونکسیون قلب در ماهیان بزرگتر مقادیر برخی از پارامترهای خون شناسی از جمله شمارش کلی و تفریقی گلبول های سفید و شمارش گلبول های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و اندیس های گلبولی (MCH،MCHC ، MCV) بصورت دستی و با روش های متداول آزمایشگاهی و آزمایشات غیرالکترولیتی سرم خون شامل گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید، پروتئین کل، آلبومین، گلوبولین، اوره خون، کراتینین، AST، ALT، ALPو همچنین آزمایشات الکترولیتی شامل کلسیم، سدیم و پتاسیم به روش استاندارد آزمایشگاهی انجام پذیرفت و میانگین و خطای استاندارد هر یک از پارامترهای مذکور تعیین گردید. نتایج نشان داد پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون سیاه ماهیان در میزان کلسترول، تری گلسیسیرید، پروتئین کل، گلوبولین، آلبومین، فسفر، گلوکز، ALT، کراتینین، اوره خون، اسید اوریک، پتاسیم، سدیم و کلسترول در دو رودخانه دارای اختلاف معنی دار آماری بوده (Pandlt;0.05) درحالیکه در فاکتورهایAST ، ALP، کلسیم اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشده است.اختلاف معنی داری در پارامترهای سلولی خون شامل تعداد گلبول های سفید و قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین، MCH، MCVو MCHCماهیان دو رودخانه مشاهده شد (Pandlt;0.05) ولی در درصد لنفوسیت، ائوزینوفیل، مونوسیت و نوتروفیل اختلافی مشاهده نشد. با توجه به تفاوت های مشاهده شده احتمالاً جمعیت های سیاه ماهی در زیستگاه های مختلف از یکدیگر متمایز شده و دارای پارامترهای خونی نسبتا متفاوتی می باشد که این تفاوت می تواند ناشی از شرایط محیطی متفاوت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Cellular and Biochemical Blood Factors in Capoeta capoeta gracilic in Siyahroud and Talar Rivers in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • فاطمه یوسف زاده 1
  • شعبانعلی نظامی 2
  • حسین خارا 2
چکیده [English]

Capoeta capoeta gracilisis one of the semicommercial fishes in basin from the Caspian Sea. In present research, in order to compare the Cellular and biochemical parameters of blood serum in different habitats, in during the breeding season this fish, 100 pieces were studied in Talar and Siyahroud rivers. After blood obtaining in the way on caudal peduncle incision in smaller fish and heart ponxion in larger fish, the amount of some of hematologic parameters Including the total count and subtraction ofWBC, the total count of RBC, Hb, Hct, and globule indexes (MCH, MCHC, MCV) were measured manually and with conventional laboratory methods then non-electrolyte experiments of blood serum including Glucose, Cholesterol, Triglycerides Total protein, Albumin, Globulin, Blood urea, Creatinine, AST, ALT, ALP as well non-electrolyte such as Calcium, Sodium, and Potassium were done based on standard and experimental method and meanandstandard error each of the foresaid parameters were determined. The results from statistical analysis showed That the comparison of biochemical parameters of Capoeta capoeta gracilis blood serum between these two rivers, The significant difference was observed in the amount of Triglyceride, Total protein, Globulin, Albumin, Phosphorus, Glucose, ALT, Creatinine, blood urea, Uric acid, Potassium Sodium andCholesterol (Pandlt;0.05). While significant differences were not observed in parameters of Calcium, AST and ALP (Pandgt;0.05). In other hand, that the comparison of cellular blood parameters The significant difference was observed in the number of WBC, RBC, Hct, Hb, MCH, MCV and MCHC between these two rivers(Pandlt;0.05). While in the percent of lymphocytes, eosinophilemonocytes and neutrophilswere not observed significant differences (Pandgt;0.05). According to obtained results perhaps it can be stated that the population of Capoeta capoeta gracilic in different habitats weredistinct from each other and have partly different blood parameter that these differences can be because of different environmental conditions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capoeta capoeta gracilis
  • biochemical blood factors
  • Talar River
  • Siyahroud River