مهار یادگیری وابسته به وضعیت القاء شده با اسکوپولامین توسط بلوک گیرنده های بتا-1-آدرنرژیک هیپوکامپ پشتی در موش صحرایی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری، گروه زیست شناسی، شهر ری، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، گروه زیست شناسی، اردبیل، ایران

چکیده

سیستم های آدرنرژیک و کولینرژیک مغز نقش مهمی در حافظه و یادگیری دارند.مطالعات قبلی نشان می دهند که اسکوپولامین باعث تخریب حافظه اجتنابی مهاری و القاء یادگیری وابسته به وضعیت می شود. در این مطالعه اثراتآنتاگونیست گیرنده بتا-1-آدرنرژیک بر روی یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپولامین در هیپوکامپ پشتی موش صحرایی مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه تجربی از 155 سر موش صحرایی نر استفاده شد. نمونه ها پس از بیهوشی در دستگاه استریوتاکسی قرار گرفتند و کانول گذاری دوطرفه در ناحیه CA1هیپوکامپ پشتی انجام شد. بعد از طی دوره بهبودی هفت روزه، آزمون رفتاری با استفاده از دستگاه یادگیری احترازی غیر فعال آغاز شد. در این مطالعه اسکوپولامین به عنوان آنتاگونیست گیرنده موسکارینی و اتنولول به عنوان آنتاگونیست گیرنده بتا-1-آدرنرژیک استفاده شده است. تزریق پیش از آموزش یا قبل از آزمون اسکوپولامین (5/1 و 3 میکروگرم بر موش) به ناحیه CA1باعث تخریب حافظه اجتنابی مهاری می شود. فراموشی القاء شده با تزریق قبل از آموزش اسکوپولامین با تزریق همان مقدار اسکوپولامین قبل از آزمون اصلاح می گردد، که به این حالت یادگیری وابسته به وضعیت گفته می شود. تزریق قبل از آزمون اتنولول (09/0 میکروگرم بر موش) نیز باعث تخریب حافظه اجتنابی مهاری می گردد. بعلاوه تزریق قبل از آزمون اتنولول (09/0 میکروگرم بر موش) دو دقیقه قبل از اسکوپولامین روز آزمون، یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپولامین را مهار می نماید. بطور کلی می توان گفت که گیرنده های بتا-1-آدرنرژیک هیپوکامپ پشتی نقش مهمی در یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپولامین بازی می کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Inhibition of State-Dependent Learning Induced By Scopolamine Via Blockade of Dorsal Hippocampal Beta1-Adrenergic Receptors in Rats

نویسندگان [English]

  • بهاره پاکپور 1
  • مجید نوائیان 2
  • مرتضی پیری 3
چکیده [English]

Adrenergic and cholinergic systems of the brain play an important role in learning and memory. Previous studies indicate that scopolamine impair inhibitory avoidance memory and induce state-dependent learning. In the present study, the effects of andbeta;1-adrenoceptor antagonist on scopolamine state-dependent learning were examined in rat dorsal hippocampus. In this experimental study 155 adult male rats were anaesthetized and cannulae implanted bilaterally in the CA1 regions of the dorsal hippocampus using stereotaxic method. Seven days after recovery from surgery, the behavioral testing was started in inhibitory avoidance task. In this study Scopolamine as muscarininc receptor antagonist and atenolol as andbeta;1-adrenergic receptor antagonist were used. Pre-training intra-CA1 injection of scopolamine (1.5 and 3 andmicro;g/rat) impaired inhibitory avoidance memory. Amnesia produced by pre-training scopolamine was reversed by pre-test administration of the same dose of scopolamine that is due to a state-dependent effect. Pre-test intra-CA1 injection of atenolol (0.09 andmu;g/rat) also impaired inhibitory avoidance memory.Furthermore, pre-test injection of atenolol (0.09 andmu;g/rat) 2 min before the administration of scopolamine inhibited scopolamine state-dependent memory.It can be concluded that the andbeta;1-adrenergic receptors of dorsal hippocampus may play animportant role in scopolamine state-dependent learning

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scopolamine
  • Atenolol
  • dorsal hippocampus
  • Inhibitory avoidance memory
  • State-dependent learning