بررسی اثرآنتاگونیست D1سیستم دوپامینرژیک ناحیه بازولترال آمیگدال برحافظه ترس ناشی از ACPA در موش کوچک آزمایشگاهی نر

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

2 پژوهشکده علوم شناختی، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

چکیده

مسیر دوپامینرژیک دارای نقش اساسی در بروز رفتار هیجانی بویژه ترس است. کانابینوئیدها دسته ای از مواد روان گردان و مخرب حافظه هستند. هدف از این تحقیق، نقش سیستم دوپامینرژیک در حافظه ی ترس می باشد.در این پژوهش اثر تزریق درون مغزی آنتاگونیست گیرنده D1سیستم دوپامینرژیک وACPA Arachidonyl cyclo propyl amide)) مخرب حافظه بر بروز رفتار ترس در موش نر بررسی شد. یک هفته بعد از جراحی گروه ها در دستگاه شرطی سازی ترس، درصد مدت زمان بی حرکتی و مدت زمان تاخیر تا اولین بی حرکتیثبت شد. طبق تحلیل واریانس یک طرفه و دوطرفه و آزمون مکمل توکی در فاز 5 دقیقه و 3 دقیقه، درصد مدت زمان بی حرکتیACPAدوز 1/0 میلی گرم برکیلوگرمدر مقایسه با گروه کنترل، کاهش معنادار و مدت زمان تاخیر تا اولین بی حرکتینیز افزایش معناداری داشته است. درصد مدت زمان بی حرکتی دوز 08/0 میکروگرم بر موشSCH23390در مدت 5 دقیقه کاهش معنادار و در مدت 3 دقیقه دوز 04/0 میکروگرم بر موش افزایش معنادار در مدت زمان تاخیر تا اولین بی حرکتینشان داد. طبق تحلیل واریانس دوطرفه وآزمون مکمل توکی مشخص شد که تزریق همزمان دوز بی اثر 02/0 میکروگرم بر موش SCH23390 بصورت درون مغزی با دوزهای ACPAدر فاز 5 دقیقه و 3 دقیقه سبب کاهش معنی دار درصد و مدت زمان تاخیر تا اولین بی حرکتی شده است. طبق نتایج به نظر می رسد که تزریق دوزهای بالای ACPAسبب تخریب حافظه و کاهش ترس شده و تزریقSCH23390به عنوان آنتاگونیست D1سبب بروز ترس می گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of D1 Dopamine Receptor Antagonist Administration into Ba-somlateral of Amygdala on ACPA Response in Fear Memory in Male Mice

نویسندگان [English]

  • مریم حاجیان 1
  • محمدرضا زرین دست 2
  • محمد ناصحی 3
  • مریم بنانج 1
چکیده [English]

Dopaminergic pathway has essentialrole in excitable behavior, especially fear. Cannabinoids are a class of psychoactive substances and impair memory. The aim of recent study is the effect f dopaminergic pathway in fear memory. In this research,the effect of D1 receptor antagonist Intracerebroventricular injection dopaminergic pathway and Arachidonyl cyclopropyl amide(ACPA) as impair on fear memory, in male mice was studied. One week after surgery of groups, in fear conditioning box, percent freezing and latency to first freezing was recorded. According to tukey test statistical analysis and one-way and two-way phase 5 min and 3 min, percent freezing ACPA dose of 0.1 mg/kg compared to the control group had a significant increase in latency. The percent freezing Dose SCH23390 0.08 andmu;g/site in phase 5 min was significantly reduced in the 3min dose of 0.04 andmu;g/site significant increase in latency indicated .According to Statistical test tow-way and tukey test showed that simultaneous injection ​​of SCH23390 (0.02 andmu;g/mice) and doses of ACPA in phase 3 minutes to 5 minutes and has resulted in a significant reduction in latency and percent freezing. Results indicating that high doses of ACPA cause memory corruption and fear reduction as antagonist SCH23390 infusion D1 cause of the fear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ACPA
  • SCH23390
  • fear condition box
  • BLA
  • fear
  • Dopamine