تأثیر عصاره آبی الکلی برگ گردو بر شاخص‌های هماتولوژیک در موش صحرایی نر مبتلا به کم‌کاری تیروئید

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، گروه زیست شناسی، کازرون، ایران

چکیده

هایپوتیروئیدیسم از جمله بیماری های انسانی است که در نتیجه اختلالات خود ایمنی و کمبود ید در رژیم غذایی روزانه افراد بوجود می آید.در این تحقیق اثر عصاره آبیالکلی برگ گردو بر شاخص های هماتولوژیک در موش صحرایی نر مبتلا به کم کاری تیروئید مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از ٦٠ سر موش صحرایی نر بالغ، با وزن تقریبی ٢٢٠-٢٠٠ گرم استفاده شد که به شش گروه ١٠ تایی تقسیم شدند.گروه کنترل بدون هیچ تیمار دارویی، گروه شاهد که حلال عصاره دریافت کرد. گروه تجربی1، کم کاری تیروئید که داروی متی مازول بصورت گاواژ به مدت ١٠ روز دریافت کرد. گروه تجربی 2، تیمارشده با عصاره برگ گردو به میزان (mg/kg)1500، گروه تجربی ٣ و 4 که علاوه بر القای هایپوتیروئیدیسم به ترتیب و روزانه (mg/kg)1500 و750 عصاره برگ گردو را بصورت خوراکی و به مدت 4 هفته دریافت کردند و شاخص های هماتولوژیک شامل گلبول های قرمزوسفید، نوتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت، ائوزینوفیل، بازوفیل، پلاکت، هماتوکریت، هموگلوبین، MCH،MCHC وMCVاندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانسANOVAو نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت (05/0andgt;P). بر اساس نتایج آماری بدست آمده ازاین تحقیق در گروه تجربی 1، تعداد گلبول قرمز، هموگلوبین، پلاکت، لنفوسیت، MCH،MCHC نسبت به گروه کنترل و شاهد کاهش و ائوزینوفیل افزایش معنی داری را نشان داده است. در گروه های تجربی 3 و 4 نسبت به گروه تجربی 1، تعداد گلبول قرمز، هموگلوبین و پلاکت افزایش وائوزینوفیل کاهش معنی داری را نشان می دهد. براساس نتایج این تحقیق و مطالعات سایر محققان، احتمالاً عصاره آبی الکلی برگ گردو بعلت داشتن ترکیبات فلاونوئیدی و پلی فنلی که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی هستند، گلبول های قرمز و هموگلوبین را در برابر آسیب های اکسیدانی محافظت می کند و باعث کاهش تعداد ائوزینوفیل ها نیز می گردد و تجمع و چسبندگی پلاکت ها را مهار و تعداد پلاکت را در افراد مبتلا به هایپوتیروئید افزایش می دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Hydroalcoholic Walnut (Juglans regia) Leaf Extract on Hematological Parameters in Rat with Hypothyroidism

نویسندگان [English]

  • Habibpour S.
  • Mokhtari M.
  • Sharifi E.
Department of Biology, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran
چکیده [English]

Hypothyroidism is a human disease caused by autoimmune disorders and deficiency of iodine in the daily diet.In the present study, the effect of hydro alcoholicleaf extract of Walnut on hematological indices in male rats with hypothyroidism was investigated.In this experimental study, 60 adult male rats, each weigh in approximately 200-220 G, were divided into 6 groups of 10. These groups are as follow: The control group, patients in the control group, left untreated; the sham group receiving only distilled water as solvent; the experimental group 1, receiving methimazole for 10 days to induce hypothyroidism;The experimental group 2,treated with 1500 mg/kg leaf extract ;and the experimental groups 3 and 4,which in addition to the induction of hypothyroidism,were treated with 750mg/kg and 1500mg/kg extract respectively. The extract was orally administered daily for 4 weeks. At the end of this period, blood samples were prepared from all the groups, and hematological indices were measured, including the number of red and white blood cells, neutrophil, lymphocyte, monocyte, eosinophil, basophil, platelets, MCV, MCH, MCHC, hematocrit, hemoglobin. The results were statistically analyzed using ANOVA variance test and the SPSS software, (Pandlt;0.05).According to the results,the number of red blood cells, platelets and hemoglobin concentration showed a significant decreased in the experimental group 1, relative to the control and sham groups, whereas the number of eosinophil increased significantly (Pandlt;0.05). In contrast, The number of RBC, platelets and hemoglobin increased significantly in experimental groups 3 andamp; 4 in comparison with experimental group 1,while the number of eosinophil declined significantly(Pandlt;0.05) .the number of red blood cells, platelets, hemoglobin, lymphocytes, MCH and MCHC decreased significantly in group with hypothyroidism relative to control and sham groups. based on our results and Studies of other researchers, hydro alcoholic Walnut leaf extractcan protect red blood cells and hemoglobin against oxidant damage , because it contains flavonoid and polyphenol compounds with high antioxidant properties and the number of eosinophil increased significantly. The compounds present in the extract can also inhibit the aggregation and adhesion of platelets, and cause an increase in the Platelet count in patients with hypothyroidism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walnut leaf
  • Hypothyroidism
  • Hematological indices
  • Rat