اثرمحافظتی کورکومین بر هورمون‌های موثر بر فرآیند اسپرماتوژنز و شکست مولکولی DNA تابش یافته توسط پرتو گاما در موش صحرایی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه زیست شناسی، جهرم، ایران

چکیده

پرتودرمانی یکی از مراحل درمانی سرطان است که سبـب آسیب سلول های سالـم بـدن نیـز می گردد. بدین منظور ترکیباتی با نام داروهای محافظ پرتوی قبل از تابش اشعه تجویز شده تا آسیب و مرگ ناشی از پرتوهای یونیزان را کاهش دهند.کورکومین بعنوان یک ترکیب آنتی اکسیدانی شناخته شده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر محافظتی کورکومین بر تغییرات هورمونی موثر در اسپرماتوژنز و شکست مولکولی DNAناشی از پرتودهی گاما می باشد. تعداد 70 راس موش صحرایی بالغ نر نژاد ویستار به 10 گروه شامل: کنترل (بدون هرگونه عملیات)، شاهد (دریافت روغن زیتون)، تجربی1 (دریافت حداکثر کورکومین با دوز 100 میلی گرم بر میلی لیتر)، تجربی 2 (دریافت متوسط کورکومین با دوز 50 میلی گرم بر میلی لیتر)، تجربی3 (دریافت حداقل کورکومین با دوز 25 میلی گرم بر میلی لیتر)، تجربی4 (دریافت حداکثر کورکومین+ اشعه با همان دوز حداکثر)، تجربی5 (دریافت متوسط کورکومین+ اشعه با همان دوز متوسط)، تجربی6 (دریافت حداقل کورکومین+ اشعه با همان دوز حداقل)، تجربی7 (دریافت حلال+ اشعه)، تجربی8 (دریافت اشعه) تقسیم شدند. همه ی حیوانات داروها را به مدت 15 روز و به روش درون صفاقی دریافت کردند.سپس بعد از بیهوشی، عمل خونگیری از قلب و جداسازی سرم برای سنجش هورمون های LHو FSHو تستوسترون و جداسازی سلول مغز استخوان جهت بررسی شکست مولکول DNAصورت گرفت. جهت سنجش هورمونی از روش ELIZAو برای بررسی شکست مولکول DNAاز الکتروفورز روی ژل آگاروز و با رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید استفاده شد. آنالیز آماری بر اساس نرم افزار SPSS 15و آنالیز داده ها توسط تست Duncanو ANOVAدوطرفه صورت گرفته است.نتایج نشان دادند که پرتودهی گاما با دوز 2 سبب کاهش معنی دار غلظت سرمی هورمون تستوسترون و افزایش معنی دار هورمون LHو FSHدر سطح 05/0andge;pو ایجادشکست های DNAدر گروه های اشعه و حلال+ اشعه گردید. از طرفی تیمار با کورکومین باعث کاهش و تعدیل این تغییرات شده و روند اسپرماتوژنز و مولکول DNAوضعیتی نزدیک به حالت طبیعی را نشان دادند. به نظر می رسد کورکومین می تواند بعنوانمحافظ پرتوی موثر بر تغییرات هورمونی در فرایند اسپرماتوژنز و شکست مولکولی DNAمحسوب گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protective Effect of Curcumin on Hormones of Spermatogenesis and DNA Breaks in Rats Exposed to Gamma-radiation

نویسندگان [English]

  • زهرا حمزوی جهرمی
  • سمانه ذوالقدری جهرمی
  • وحید حمایت خواه جهرمی
چکیده [English]

Radiation therapy is a stage of therapeutic in the management of tumors that causes normal cells damage. So compounds with name Radio protective drugs injected before of radiotherapy that reduce cell damages and death against ionizing radiation. Curcumin is an antioxidant compound. The aim of this study is to investigate the possible protective effect of curcumin on Hormones of spermatogenesis and DNA strand break against Gamma-Radiation in rats. 70 adult male Wister rats randomly divided in to 10 groups including: control, sham, Experimental 1(treatment with maximum of cur cumin in amount of 100 mg/ml), Experimental 2 (treatment with medium of cur cumin in amount of 50 mg/ml), Experimental3(treatment with minimum of curcumin in amount of 25 mg/ml), Experimental 4 (treatment with curcumin + radiation in amount of maximum), Experimental 5 (treatment with curcumin+radiation in amount of medium), Experimental 6 (treatment with curcumin+radiation in amount of minimum), Experimental 7 (treatment with solvent+ radiation), Experimental 8 (exposure to irradiation). All of animals received for 15 days respectively as Intraperitonealinjection. Then the animals were euthanized and blood collection for FSH, LH and tesostrone hormones and extraction of DNA from bone marrow slides for molecular biology studies. ELISA hormone assay for measuring of hormones levels and agarose gel electrophesis with Ethidium Bromide-stained for separating of DNA breaks was used. Data were analyzed by SPSS 15 software and statistical tests including two-way ANOVA and Duncan test. This study showed that Gamma-radiation with dose of 2 Gy caused significantly decreased of plasma testosterone level and significantly increased of plasma LH, FSH hormones levels (pandlt; 0.05) and many breaks in DNA molecule in irradiation and solvent + radiation groups with control. So treatment with curcumin balances these adverse effects of Gamma-radiation on testis hormones of spermatogenesis and DNA molecule and leads toward normal position.These results suggest curcumin have an ameliorative effect on concentration of plasma hormones of spermatogenesis and DNA molecule breaks against Gamma-radiation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curcumin
  • Gamma-radiation
  • Spermatogenesis
  • DNA breaks
  • Rats