بررسی کیفی اسپرم مردان نابارور پس از مصرف ترکیب گیاهی سنتی ADOFON

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان، گروه زیست‌شناسی، آشتیان، ایران

2 دانشیار گروه آموزشی آناتومی، مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

3 کارشناس ارشد مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده

در سال های اخیر استفاده روز افزون از گیاهان دارویی سبب افزایش پژوهش های بیشتری در ارتباط با گیاهان دارویی شده است و با توجه به این که عوامل مردانه تقریبا 40 درصد ناباروریافرادرا شامل می شوند لذا ترکیب گیاهی ADOFONشامل میوه گیاه خارخاسک، مغز بادام، بذر شاهی، بذر تره، ریشه گیاه ثعلب، گرده نخل و میوه انجیر جهت بهبود توانایی باروری اسپرم مردان در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. 62 مرد نابارور 40-23 ساله که دارای تعداد اسپرم کمتر از 20 میلیون در هر میلی لیتر، تحرک پیشرونده کمتر از 50 درصد و مرفولوژی کمتر از 20 درصد بودند به طور تصادفی انتخاب شده و معیارهای اسپرمشان مورد بررسی قرار گرفت. 32 نفر در گروه مورد مطالعه پودر خشک گیاهی ADOFONو بقیه افراد در گروه شاهد دارونما دریافت کردند. افراد هر دو گروه بسته های 25 گرمی را هفته ای 3 مرتبه و به مدت 3 ماه مصرف کردند. بعد از اتمام دوره 3 ماهه، توانایی معیارهای اسپرم در گروه مورد مطالعه ارزیابی و با قبل از مصرف پودر گیاهی و گروه شاهد مقایسه گردید. داده ها باآزمون t-testارزیابی شدند. ارزیابی داده های گروه مورد مطالعه حاکی از افزایش 46/10 درصد میانگین تحرک پیشرونده (001/0Pandlt;) و14/8 درصد تعداد اسپرم (05/0andgt;p) بودند در حالی که تفاوت معنی داری در مورفولوژی طبیعی اسپرم مشاهده نشد. با توجه به اینکه معیارهای تحرک و تعداد اسپرم بعد از مصرف پودر گیاهی در گروه مورد مطالعه و در مقایسه با گروه شاهد بهبود داشت این احتمال وجود دارد که مصرف این ترکیب گیاهی در ارتقاء توانایی معیارهای اسپرم ها موثر بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Sperm Quality after Consumption of a Traditional Herbal Compound (ADOFON) by Infertile Men

نویسندگان [English]

  • مینا رمضانی 1
  • محمدعلی خلیلی 2
  • آرزو خرادمهر 3
چکیده [English]

In recent years, using of medical plants has been increased more research on effective herbal ingredients. As the male factor accounts for nearly 40% of infertility cases, thisstudyevaluated the effects of herbal drug ADOFON comprising of Tribulus terrestris, Amygdalus communis nut, Allium ampeloprasum, Lepidium sativus, Orchis mascula, Phoenixdactylifera pollen and Ficus carica. 62 infertile men (age 23-40 years) were randomly selected for assessment of their sperm parameters. Their spermatozoa concentration were lower than 20 million/ml, progressive motility andlt; 50%, and normal morphology andlt; 30% according to WHO criteria. 32 people in the study group received the herbal powder and others in control group received placebo. Men in both groups were given 25 grams packs, three times a week for 3 months. After 3 months, sperm parameters were evaluated and compared with control. Pre and post treatment data in tow groups were analyzed by t-test. Data in the study group indicated an increase in percent of spermatozoacount (8.14%, pandlt;0.05) and Progressive motility (1.46%, pandlt;0.001), but there was no significant difference in sperm normal morphology. Results showed the count and sperm motility parameters improved in the study group compared with the control group. Therefore, it is possible that taking this herbal compound is effective in improving sperm parameters and fertility potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herbal compound
  • ADOFON
  • male fertility
  • Sperm parameters