بررسی و شناسایی آلودگی قارچی پوست ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در مزارع پرورش ماهی استان مازندران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، دانشکده دامپزشکی، گروه قارچ‌شناسی، بابل، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، گروه میکروب شناسی، باشگاه پژوهشگران جوان، قائمشهر، ایران

چکیده

رشد روز افزون جمعیت و نیاز به تأمین پروتئین مورد نیاز جوامع بشری زمینه توسعه سیستم های مختلف پرورش دام، طیور و آبزیان را فراهم نموده است. ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) یک گونه بسیار مهم و همچنین بومی و مهاجر دریای خزر می باشد و از ارزش غذایی و اقتصادی ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق هدف شناسایی و جداسازی قارچ های بیماری زا از پوست ماهیان آزاد دریای خزر در مزرعه پرورش ماهی بخش خصوصی استان مازندران (سواد کوه، لفور- مزرعه غزل) بوده است. بدین منظور از پوست 4 قطعه ماهی با میانگین وزنی 1300 گرم در فصل بهار 1390، نمونه برداری صورت گرفته و نمونه ها به همراه قارچ بر روی محیط سابرودکستروز آگار، گلوکز پیتون آگار و همچنین در محیط آب مقطر استریل به همراه دانه شاهدانه در دمای اتاق کشت داده شدند. در این مطالعه، 15 کلنی ساپرولگنیا(83/20%)،12آسپرژیلوس (66/16%)،9 پنی سیلیوم(5/12%)، 7 آکرومونیوم (72/9%)، 6فوزاریوم (33/8%)، 6 سپدونیوم(33/8%)،4آلترناریا (55/5%)، 3 رایزوپوس)16/4%)، 1 کلادسپوریوم (38/1%)، 3 هلمنتوسپوریوم (16/4%)و 1 درکسلرا(38/1%) شناسایی شدند. اسپورهای قارچ های بیماری زا در همه جا پراکنده هستند و با توجه به محل های پرورش ماهی امکان ابتلا به انواع و اقسام بیماری ها وجود دارد. بنابراین با توجه به مشکلات موجود در جهت درمان ماهی، عدم دسترسی به پیشرفت های لازم خدمات درمانی ماهیان، کمیابی داروهای مورد نیاز و بالا بودن هزینه درمان، پرورش دهندگان می بایست نکات بهداشتی را در خصوص پرورش و رشد ماهی رعایت نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and Recognition Infection Fungus of Salmo trutta caspius Skin in Fish Farming of the Mazandaran Province, Northern Iran

نویسندگان [English]

  • عیسی غلامپور عزیزی 1
  • سید مهدی حسینی فرد 1
  • سمانه روحی 2
  • حمید مقتدر 1
چکیده [English]

Growingpopulation and the need to protein requirement forhuman societiesdevelop different systems for livestock, poultry and aquaculture provides. Caspian salmon (Salmo trutta caspius) is a species of native and migratory sea is also very important and nutritional and economic value is of particular interest. Aim this research is identifies and isolates pathogenic fungi from the skin of salmon fish farm sector of the Caspian Sea in Mazandaran (Savadkoh, Lafor - Ghazal Farm).Samples were taken from the skin of four fish weighing on the average 1300 gr in the spring 2011. Samples were transferred to Saborod Dextrose Agar, Glucose Peptone Agar and distilled water with hemp-seed in the room temperature.In this study Saprolegnia parasitica, Achlya (20.83%), Aspergillus(16.66%), Penicillium(12.5%), Acremonium (9.72%), Fusarium(8.33%), Sepedonium(8.33%), Alternaria(5.55%), Rhizopus(4.16%)Cladosporium (1.38%), Helminthosporium(4.16%), Drechslera(1.38%), were isolated from the skin of fish. Pathogenicfungus spores are everywhere and fish may be infected. So the problems in the fish treatment, lack of access to necessary medical advances of fish and high cost of drugs needed to treat, breeders must regardonbreeding and growth of fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fungalinfection
  • Salmo trutta caspius
  • Fish Farming
  • Mazandaran