بررسی فراوانی آلودگی ماهیان دریاچه پریشان به لارو نماتود کنتراسکوم

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، کازرون، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، کازرون، ایران

چکیده

بررسی حاضر به منظور بررسی میزان فراوانی آلودگی ماهیان دریاچه پریشان به لارو انگل کنتراسکوم(Contracaecum) طی فصول مختلف سال به انجام رسید. صید ماهی ها در دو فصل گرم (بهار و تابستان) و سرد (پاییز و زمستان) سال 1390 انجام شد و ماهی های صید شده به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون منتقل شدند. در مجموع در این تحقیق تعداد 170 قطعه ماهی مورد بررسی قرار گرفت که شامل 5 گونه حمری (Barbus luteus)، دشت ارژنی (Capoeta barroisi persica)، رفته گر(Garra ruffa obtusa)، برگ بیدی (Chalcolburnus sellal)وبوتک(Cyprinion macrostomus tenairidias) بودند.نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین تعداد آلودگی انگلی در گونه حمری در فصول گرم و سرد به ترتیب 11/3 andplusmn;6 و 91/0andplusmn;2 در گونه دشت ارژنی در فصول گرم و سرد به ترتیب 02/3 andplusmn;666/8 و 544/0 andplusmn;5/0 در گونه بوتک در فصول گرم و سرد به ترتیب 368/3 andplusmn;833/6 و 0.732 andplusmn;2، در گونه برگ بیدی در فصول گرم و سرد به ترتیب 724/2andplusmn;5/9 و 733/0 andplusmn;2 و در گونه ماهی رفته گر در فصول گرم و سرد به ترتیب 301/2andplusmn;5و 08/1 andplusmn;5/2 بوده است. بیشترین و کم ترین تعداد انگل جدا شده به ترتیب مربوط به ماهی برگ بیدی و ماهی رفته گر می باشد. فراوانی انگل در تمامی گونه ها در فصول گرم سال بیشتر از فصول سرد سال بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Frequency of Infection of Parishan Lakes Fish to Larval Stage of Contracaecum sp.

نویسندگان [English]

  • علیرضا گلچین منشادی 1
  • محمدرضا هاشم خانی 2
  • محمد ترحمی 1
چکیده [English]

Present survey was performed for diagnosis of frequency of contracaecum sp. larval stage on Parishan lake. Fish capturing was done in both warm seasons (spring and summer) and cold seasons (autumn and winter) of year and captured fish was transferred to parasitology laboratory of veterinary medicine faculty of Islamic Azad University, Kazerun Branch. Totally, One hundred and seventy fish was examined including five species: Barbus luteas,Capoeta barroisi persica,Garra ruffa obtusa ,Chalcalburnus sellal andCyprinion macrostomus tenairidias . The result showed that the mean of infection in Barbus luteas was 63.11 and 2 0.91 ,in Capoeta barroisi persicawas 3.28.666 and 1.5 5.44 , in Garra ruffa obtuswas 6.833 3.368 and 2 0.732 , in Chalcolburnus sellallwas 9.52.724 and 2 0.733, in Cyprinion macrostomus tenairidiaswas 52.301 and 2.5 1.08 in hot and cold seasons respectively .Also the highest and lowest number of parasites among fish species realated Chalcalburnus sellal andGarra ruffa obtusa. Parasite frequency in all over of warm seasons was more than cold seasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parishan lake
  • Nematode
  • Larvae
  • Contracaecum sp
  • fish