بررسی خون شناسی و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور دریای خزر (Cyprinus carpio)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرگز، گروه شیلات، بندرگز، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست‌شناسی، دامغان، ایران

چکیده

در این تحقیق بررسی خون شناسی و تعیین برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپوردریای خزر انجام پذیرفت. در این پژوهش تعداد 30 عدد بچه ماهی کپور (با وزن متوسط 63/4andplusmn;98/16گرم و طول متوسط 88/0andplusmn;64/11سانتی متر) حاصل از تکثیر مصنوعی بررسی شد. ماهیان ابتدا با عصاره گل میخک (با دوز ppm200) بیهوش و سپس با قطع ساقه دمی خونگیری از آنها انجام شد. نتایج بررسی فاکتورهای خون شناسی نشان داد که میزان گلبول های سفید (WBC)، گلبول های قرمز (RBC)، هموگلوبین (Hb)، هماتوکریت (Hct)، حجم متوسط گلبول قرمز (MCV)، غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی (MCH) و غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی (MCHC)به ترتیب برابر 68/982andplusmn;67/7616 میلی متر مکعب، 16/0andplusmn;938/0 میلیون در میلی متر مکعب، 1andplusmn;15/9 گرم در دسی لیتر، 9/2andplusmn;25/24 درصد، 34/25andplusmn;75/260 فمتولیتر، 76/9andplusmn;51/98 پیکوگرم و 95/0andplusmn;78/37 درصد می باشد. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که میانگین و انحراف معیار گلوکز، کلسیم، کلسترول، تری گلیسیرید، پروتئین کل، فسفر، آهن، آلبومین، سدیم، پتاسیم و کورتیزول به ترتیب برابر 53/12andplusmn;124، 46/0andplusmn;2/8، 28/74andplusmn;163، 03/23andplusmn;67/262، 48/0andplusmn;73/2، 74/0andplusmn;4/16 میلی گرم در دسی لیتر، 59/35andplusmn;5/74 میکروگرم در دسی لیتر،5/0andplusmn;82/1 گرم در دسی لیتر، 6/3andplusmn;17/127، 7/0andplusmn;87/6 میلی اکی والان در لیتر و 95/1andplusmn;8/9 نانوگرم در میلی لیتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Hematology and Some of Blood Serum Factors in Caspian Carp, Cyprinus carpio

نویسندگان [English]

  • مجید محمدنژاد شموشکی 1
  • ویدا حجتی 2
چکیده [English]

Some hematological and biochemical blood factors of young Caspian craps (Cyprinus carpio) were measured in order toan average weight of16.98 andplusmn; 4.63 g and average length of 11.64 andplusmn; 0.88 cm was conducted. Fish were anesthetizedwithcloveoil, 200ppm and thenshootofftheirtailblood samplingwas performed.The samplesweresentto laboratoryfor studythefactors.Results of hematology showed that values of white blood cell (WBC), red blood cells (RBC), hemoglobin (Hb), hematocrit (HCT), mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular haemoglobin (MCH), mean corpuscular haemoglobin concentration (MCHC) are 7616.67 andplusmn; 982.68 (), 0.938 andplusmn; 0.16 (106/), 9.15 andplusmn; 1 g/dl, 24.25 andplusmn; 2.9%, 260.75 andplusmn; 25.34 ft, 98.51 andplusmn; 9.76 pg and 37.78 andplusmn; 0.95%, rrespectively. Also, results of blood biochemical factors showed that values of glucose, calcium, cholesterol, triglycerides, total protein, phosphorus, iron, albumin, sodium, potassium and cortisol are 124 andplusmn; 12.53, 8.2 andplusmn; 0.46, 163 andplusmn; 74.28, 262.67 andplusmn; 23.03, 2.73 andplusmn; 0.48, 16.4 andplusmn; 0.74 mg/dl, 74.5 andplusmn; 35.59 micg/dl, 1.82 andplusmn; 0.5 g/dl, 127.17 andplusmn; 3.6, 6.87 andplusmn; 0.7 meq/L and 9.8 andplusmn; 1.95 ng/ml, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyprinus carpio
  • Blood serum biochemicalfactors
  • Hematology