بررسی اثر عصاره‌ی اتانولی پوست میوه بلوط ایرانی بر ترمیم زخم معده در موش صحرایی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، گروه زیست شناسی، پرند، ایران

چکیده

امروزه گرایش به سمت استفاده از داروهای سنتی جهت ترمیم زخم های گوارشی بیشتر شده است. بلوطایرانی به طورسنتیدردرمان برخیناراحتی های گوارشیاستفاده می شود.مطالعهحاضربهبررسی بهبود زخم معده توسط عصاره پوست میوه بلوط می پردازد.پوستمیوه هایآسیابشدهبلوطکهدر اتانول 90 درصد خیسانده شده بودند، توسط دستگاه روتاری عصاره گیری شد. جهت بررسی اثر این گیاه 56 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار به طور تصادفی به گروه های هفت تایی تجربی و کنترل تقسیم شدند. زخم معده توسط القای لومینال محلول اسید استیک (v/v40%) ایجاد شد. یک روز پس از ایجاد زخم معده، موش های گروه کنترل سرم فیزیولوژی و گروه های تجربی غلظت 100 میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره ی اتانولی پوست میوه بلوط در 5 روز متوالی به صورت گاواژ دریافت کردند. ناحیه زخم در معده موش ها به ترتیب پس از کشته شدن در روزهای 1، 3، 5 و 7 (هر روز شامل 7 موش) نمونه برداری و تحت مطالعات بافت شناسی و آماری قرار گرفت. آنالیز نتایج با استفاده از واریانس یک طرفه نشان داد که عصاره اتانولی پوست میوه بلوط ایرانی به غلظت100 میلی گرم بر کیلوگرم باعث کاهش معنی دار درصد بهبود زخم معده در گروه های تجربی شده است. همچنین، سلول های التهابی از جمله نوتروفیل و ماکروفاژ در روزهای سوم و پنجم در گروه تجربی افزایش معنی دار نسبت به گروه کنترل داشته که نشان دهنده طولانی شدن مرحله التهاب است. در روز هفتم در گروه تجربی تعداد فیبروبلاست ها نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کمتر بود.این مشاهده نشان از تاخیر در روند بهبود زخم و کلاژن سازی در گروه های مورد تیمار با غلظت100 میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره ی اتانولی پوست میوه بلوط ایرانی است. مطالعه حاضرنشاندادکهعصارهاتانولی پوست میوه بلوط در غلظت100 میلی گرم بر کیلوگرم به طور معنی داری موجب طولانی شدن زمان التهاب و کاهش روند بهبود زخم درمعده موش های صحرائی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Ethanolic Extract of Quercus persica on Gastric Ulcer Healing in Rats

نویسندگان [English]

  • فهیمه مطیع 1
  • میترا حیدری نصرآبادی 2
  • عبدالحسین شیروی 1
  • فریما زاهدی 2
چکیده [English]

Today there is great interest in using traditional medicine for ulcer healing has been increased.Quercus persica is used in Iranian traditional medicine to treat some gastric diseases. The present study was undertaken to evaluate the Quercus persica ethanolic extract for gastric ulcer healing in rats. Extractedfrom theskin of oakfruit soakedin90%ethanoland extractswere measuredby therotarydevice. To determine the effect of this extract from Quercus persica, 56 wistar male rats divided into 2 groups; experimental and control (n=7).Gastric ulcers were induced by luminal application of 0.12 ml acetic acid solution (40% v/v). One day after ulcer induction, the experimental groups Ethanolic extract of Quercus persica at concentration 100 mg/kg w.b.and the control groups received 1 ml normal salin through oral gavage for few consecutive days. On days 1, 3, 5 and 7 rats were killed and wound samples were collected for histological and statistical studies. Results analysis by one way Anova demonstrated that ethanolextract ofthe fruitskinof Quercus persica at concentration 100 mg/kg w.b.significantly increased gastric ulcer area compared to control group and decreased ulcer healing. Also, inflammation cells such as neutrophil and macrophage in the third and fifth days in the experimental groups compared with control groups had significantly increased, which is prolonged inflammation stage.On the seventh day, in the experimental groups a significant reduction in the amount of fibroblast was seen that indicates the delay in wound healing and collagen-synthesis process.The current study showedsignificant increase of inflammation and decrease wound healinginrats treated with ethanolextract ofthe fruitskinof Quercus persica at concentration 100 mg/kg w.b.as compared to control group

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quercus persica
  • Gastric ulcer
  • ethanolic extract
  • Healing