تأثیر اتانول بر فراموشی و یادگیری وابسته به وضعیت القاء شده با اسکوپولامیندر موش سوری نر

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، ارومیه، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، گروه زیست شناسی، اردبیل، ایران

چکیده

مطالعات قبلی نشان می­دهد که اتانول و اسکوپولامین باعث القاء فراموشی و یادگیری وابسته به وضعیت می­شوند. بر اساس این یافته­ها در مطالعه حاضر اثر اتانول بر فراموشی و  یادگیری وابسته به وضعیت القاء شده با اسکوپولامین در تکلیف ماز بعلاوه­ای شکل مرتفع مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه تجربی از موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRIاستفاده شد. موش­ها بیهوش شدند و کانول گذاری دوطرفه در ناحیه CA1هیپوکامپ پشتی با استفاده از روش استریوتاکسی انجام شد. بعد از طی دوره بهبودی هفت روزه، اثر اتانول بر روی فراموشی و یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپولامین در موش­های کوچک آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. تزریققبل از آموزش اسکوپولامین به داخل ناحیه CA1باعث القاء فراموشی شد. تزریققبل از آموزش اسکوپولامین به داخل ناحیه CA1باعث القاء فراموشی شد. تزریق قبل از آزمون اسکوپولامین یا اتانول باعثبرگشتفراموشی القاء شدهبا اسکوپولامین قبل آموزش شد. تزریق قبل از آزمون اتانول خود باعث تخریب حافظه شد ولی اثر اصلاحی اسکوپولامین روز آزمون را بر روی فراموشی القاء شده توسط اسکوپولامین روز آموزش را تقویت نمود. این یافته­ها نشان می­دهند که اتانول می­تواند یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپولامین را در هیپوکامپ پشتی تحت تأثیر قرار دهد. بعلاوه این داده­ها پیشنهاد کننده یادگیری وابسته به وضعیت متقابل بین اتانول و اسکوپولامین در هیپوکامپ پشتی موش کوچک آزمایشگاهی می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Ethanol on Amnesia and State-dependent Learning Induced by Scopolamine in Male Mouse

چکیده [English]

Previous studies show that ethanol and scopolamine induce amnesia and state-dependent learning. Based on these findings, in the present study, the effect of ethanol on scopolamine induced amnesia and state-dependent learning has been evaluated in the elevated plus-maze task. In this experimental study we used adult male NMRI mice. Mice were anaesthetized and cannulae implanted bilaterally in the CA1 regions of the dorsal hippocampus using stereotaxic method. Seven days after recovery from surgery, the effect of ethanol on scopolamine amnesia and state dependent learning in mice was examined. Pre-training intra-CA1 injection of scopolamine induced amnesia. Pre-test administration of scopolamine or ethanol restored amnesia induced by pre-training scopolamine. Pre-test injection of ethanol by itself impaired memory but potentiated the reversal effect of pre-test scopolamine on amnesia induced by pre-training scopolamine. These results show that ethanol could influence scopolamine state-dependent learning in the dorsal hippocampus. Furthermore, the data proposed a cross state-dependent learning between ethanol and scopolamine in the mouse dorsal hippocampus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethanol
  • Scopolamine
  • Elevated Plus-Maze
  • State-dependent learning
  • Mouse