ترمیم فراموشی القا شده با اتانول توسط باکتری Basilus subtilisپروبیوتیک بومی ایران در رت­های نر نژاد ویستار

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

چکیده

در بسیاری از یافته­هایدانشمندان مشخص شده است که اتانول منجر به القاء فراموشی و یا تخریب حافظه بدست آمده می­شود.  پروبیوتیک‌ها مکمل‌های غذایی و دارویی تهیه شده از میکروارگانیسم‌های زنده می‌باشند که با بهبود تعادل میکروبی روده، اثرات مفیدی بر روی میزبان (انسان یا حیوان) اعمال می‌کنند.هدف این مطالعه بررسی تاثیر، باسیلوس سوبتسلیس، پروبیوتیک‌ بومی جدا شده از مرغداری­های اراک بر یادگیری احترازی غیرفعال موش صحرایی بود. در این تحقیق از 96 موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن تقریبی 200 تا 250 گرم استفاده شد. برای القاء فراموشی از اتانول به صورت تزریق درون صفاقی قبل از آزمون استفاده شد و همچنین گاواژ موش­ها، 1/0 میلی­لیتر بافر فسفات ( PBS) حاوی ml/cfu 109 به تنهایی یا همراه با باسیلوس سوبتیلیس به مدت 8 هفته، صورت گرفت. آزمون رفتاری با استفاده از دستگاه یادگیری احترازی غیر فعال انجام شد. نتایج ما مشخص کرد که تزریق درون صفاقی قبل از آزمون اتانول (1 میلی­گرم بر رت یا 3/0 سی­سی به ازای هر 100 گرم رت، منجر به فراموشی می­شود. در حالیکه این فراموشی در گروه مصرف کننده پروبیوتیک (باسیلوس سوبتیلیس) بازگردانده می­شود.یافته‌های این تحقیق نشان‌گر اثر افزایشی باسیلوس سوبتیلیسB.S) پروبیوتیک بومی جدا شده از مرغداری­های اراک، در یادگیری شرطی احترازی غیرفعال در موش صحرایی نر نژاد ویستاری می­باشد که تزریق زیرجلدی از اتانول را دریافت کردند. این امر نشان دهنده اثر بهبودبخش پروبیوتیک‌های خوراکی بر حافظه و یادگیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Repair Ethanol Induced Amnesia with Iranian Basilus subtilisin Male Wistar Rats

چکیده [English]

Compelling evidence suggests that the administration ofethanol (ETOH) induces amnesia or impairs memory retrieval.Probiotics are food supplements and pharmaceutical substances prepared from living microorganisms that with enhancement of microbial equilibrium of intestinal microbiota, insert useful effects on the host (human/animal). The aim of this study was examination of BS (Basilus subtilis), the native Iranianprobiotic isolated from poultry farm product on the rat passive avoidance. In this study use as 96 male wistar rats with 200-250 grams weight range. Ethanol was used for induction of amnesia. Rats were administrated with 0.1 ml phosphate buffer (PBS) with and without 1×10 9 cfu/ml of probiotic bacteria. The step-through passive avoidance used in the present study to examine long-term memory in male Wistar rats. Results indicate that post-training sub cortical (SC) administration of ethanol (1 mg/kg) induces amnesia. This amnesia was reversed in probiotic receiving groups. Results of this study showed that the Basilus subtilis from poultry farm enhance the learning and memory in male Wistar rats which received ethanol in passive avoidance learning test. Our data demonstrate the positive effect of this probeotic on learning and memory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basilus subtilis
  • Probiotic
  • ethanol
  • Rat