اثر آب انار بر روی هموگرام در موش­های صحرایی نر بالغ

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه زیست شناسی، فارس، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و فن آوری ترانس ژنیک، استادیار بخش پاتولوژی

چکیده

انار به عنوان منبع مهمی از ترکیبات آنتی­اکسیدانی نظیر پلی­فنول­ها می­باشد که از استرس­های اکسیداتیو جلوگیری نموده و در بهبود عملکرد سیستم گردش خون موثر است. این مطالعه با هدف بررسی اثر آب انار بر روی هموگرام موش­های صحرایی نر بالغ انجام گردید. در این مطالعه، چهل سر موش صحرایی نر بالغ در قالب گروه­های کنترل، شاهد و تجربی مورد بررسی قرار گرفتند. گروه­های تجربی به سه دسته تقسیم شدند که آب انار را با مقادیر 1، 2 و 4 میلی­لیتر برای مدت 21 روز بصورت خوراکی دریافت نمودند. گروه شاهد نیز آب مقطر دریافت نمودند و گروه کنترل هیچ تیماری دریافت نداشتند. در پایان روز بیست ­و­ یکم از ناحیه بطن قلب حیوانات خون­گیری به عمل آمد و کلیه نمونه­های خونی با استفاده از روش­های آزمایشگاهی معمول تعداد کل گلبول­های سفید، قرمز، پلاکت­ها، میزان هموگلوبین و هماتوکریت، غلظت متوسط هموگلوبین سلولی، هموگلوبین متوسط گلبولی و حجم متوسط گلبولی اندازه­گیری شد. نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون­های آماری ANOVAو tتجزیه و تحلیل شدند. نتایج این تحقیق نشان داد، آب انار بصورت وابسته به دوز باعث کاهش گویچه­های سفید، غلظت هموگلوبین در یک گلبول، میزان پلاکت­ها، درصد لنفوسیت­ها و مونوسیت­هادر سطح  05/0≥ Pمی­گردد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که آب انار احتمالاً با داشتن ترکیبات فلاونوئیدی و آنتی­اکسیدانی بر روی هموگرام موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Pomegranate JuiceonHomogram inAdult MaleRats

چکیده [English]

Pomegranatesarea greatsourceofantioxidant compoundssuchaspolyphenols, which preventstheoxidative stress and is effectiveinimprovingblood circulation. Thisstudywasconductedto determine theeffects ofpomegranate juiceonhomogramadult malerats.Inexperimentalstudy 40 male Wistarratswere divided intofive groups: control, sham and experimental. The experimental groupwas dividedintothree categories: Theywere givenpomegranate juicewithvalues ​​1, 2 and 4 mlorallyduring21 days. The sham groupreceiveddistilled water and the control groupdid notreceiveanything.Bloodsamples were takenat the end ofthe twenty-firstdayoftheventriclesof animals and all blood sampleswere measuredusingroutinelaboratorymethods, the total number ofwhite blood cells, red, platelets, hemoglobin and hematocrit,meancell hemoglobinconcentration, meancorpuscularhemoglobinandmeancorpuscularvolume. The resultswere analyzedusingANOVAandt-test. The results showed that pomegranate juice may be a dose-dependent decrease in white blood cells, the concentration of hemoglobin in the blood, the platelets, the percentage of lymphocytes and monocytes (P  0.05).The results ofthis studyshowed thatPomegranate juicemaybe effectiveonhomogramby havingflavonoid andantioxidant compounds

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pomegranate juice
  • Homogram
  • Rat