اثر داروی ضدافسردگی ایمی­پرامین هیدروکلراید بر روی ناهنجاری­های جنین موش سوری نژاد NMRI

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

چکیده

ایمی­ پرامین هیدروکلراید داروی ضد افسردگی است که موارد مصرف گسترده­ای دارد. پرمصرف­ترین دارو در درمان افسردگی و اضطراب می­باشد و عملکرد آن با برداشتن سرتونین و نوراپی نفرین از پایانه­های پیش­ سیناپسی است. از ناهنجاری­های ایجاد شده توسط این دارو می­توان به ناهنجاریهای اسکلتی، کاهش رشد،  افزایش جنین­های جذبی و درمواردی تشنج و مرگ مادر را می­توان نام برد. با این حال الگوی دقیق ناهنجاری­های ایمی­ پرامین به طور دقیق مشخص نمی­ باشد. هدف از این تحقیق شناختن طیف دقیق ناهنجاری­های ایجاد شده توسط این دارو است. نتایج نشان می­دهد با افزایش دوز تزریقی، میانگین طول بدن جنین­ها در گروه­های تجربی به صورت معنی­داری در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است. همچنین با افزایش دوز تزریقی، میانگین وزن جنین­ ها در مقایسه با گروه کنترل دارای اختلاف معنی­ داری هستند. همچنین افزایش دوز باعث افزایش تعداد جنین­ های جذبی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Tratogenic Effect of Antidepressant Drug, Imipramine Hydrochloride on the Embryos of NMRI Mice

چکیده [English]

Imipramine hydrochloride is an antidepressant drug used widely for the treatment of depression and anxiety. Action is via inhibition of uptake of serotonin and nor epinephrine at presynaptic nerve terminals. Several malformations in human, mainly neural tube defects, reduction growth, increase of embryo resorbtion and increase of seizure and mother death. Results show that with increase of dose mean crown – rump and weight of the fetuses in three experimental groups were significantly reduced compared with those of the control groups. Furthermore mean of embryo resorbtion were significantly increase compared with control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tratogenicity
  • Embryo
  • Mice
  • Imipramine HCl